Nabídka služeb

Doučování

V dnešní společnosti se objevuje u dnešních dětí a mládeže jsou problémy při zvládání školního učiva, tento jev se nevyhýbá ani dětem z pěstounské péče. Organizace NA DLANI poskytuje svým klientům i službu doučování, která je zajištěna odbornými kvalifikovanými pracovníky.

Ergoterapie

Pro děti z náhradní péče nabízíme v průběhu letních prázdnin možnost zapojení se do ergoterapie – pracovní rehabilitace. Děti tak mohou získat nové dovednosti, zkušenosti, pracovní návyky, navázat nová přátelství, vyzkoušet si finanční gramotnost. Pokud jsou děti ještě žáky základní školy, může je účast na ergoterapii více nasměrovat ohledně následného studia. Starší děti se pak mohou ujistit, zda si ke studiu vybrali obor, který je baví. Každý účastník ergoterapie se může také lépe uplatnit na trhu práce.

Ergoterapie je určena pro děti starší 15 let. Dětem umožňuje praktickou zkušenost v rámci brigády v různých střediscích naší organizace. Děti mají možnost zvolit si z těchto ergoterapeutických pracovišť:

 • nácviková kuchyně
 • úklidové práce – v rámci dětských táborů
 • administrativa
 • jesle

Děti si pod dohledem ergoterapeuta vyzkouší práci na zvolených pracovištích. V průběhu ergoterapie jsou děti vedeny k samostatnosti a k rozvoji finanční gramotnosti. Jsou odměňovány stravenkami, kdy si za jejich obnos nakupují potraviny na snídaně a večeře.  Obědy mají zajištěny. Po celou dobu ergoterapie mají také zajištěno ubytování. Účast na ergoterapii je i finančně ohodnocena.

Volnočasové aktivity

Organizace NA DLANI nabízí klientům širokou škálu volnočasových aktivit, které probíhají v prostorách spolupracující organizace DOMINO, v tak zvaných Komunitních centrech pro rodiny s dětmi, která slouží jako zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi, jsou otevřena celé společnosti v rámci podpory rovných příležitostí. Náhradní rodiny mají možnost využít všech aktivit, které komunitní centra nabízejí:

 • zájmové kroužky
 • herna pro rodiče s dětmi
 • Všeználkova miniškolka aj.

Aktuální nabídka se vždy nachází s předstihem na sociálních sítích, informace poskytuje i klíčový pracovník.

Náhradní rodiny, které mají s organizací NA DLANI uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, mají možnost po individuální konzultaci čerpat finanční příspěvek ve výši 4. 000,- Kč na rodinu za kalendářní rok (např. školy v přírodě, lyžařské kurzy).

Pravidelná setkávání podpůrných klubů pro svěřené děti

Setkávání podpůrných klubů vznikají na základě potřeb zúčastněných dětí. Týkají se aktuálních témat, se kterými se děti v určitém věku potýkají. Jsou zaměřena například na problematiku šikany a kyberšikany, vztahů.  Účastníci setkání mohou sdílet své zkušenosti, svobodně vyjádřit svůj názor a postoje, nabídnout svůj pohled na věc a zpětnou vazbu všem účastníkům. Setkání probíhá za přítomnosti odborných pracovníků organizace, kteří vedou skupinové téma, motivují účastníky k aktivnímu zapojení a sdílení.

Vzájemné setkávání náhradních rodin

 • Setkání náhradních rodin

Jednou ročně probíhá velké setkání náhradních rodin. Pozvány jsou všechny rodiny, které mají s organizací NA DLANI uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Jedna z největších potřeb pěstounů je možnost sdílet své radosti i starosti právě s někým, kdo prožívá a setkává se stejnými situacemi.

 • Vzájemná setkávání svépomocných a podpůrných skupin pro osoby pečující
  a osoby v evidenci

Ze zkušenosti víme, že osoby pečující a osoby v evidenci velmi oceňují možnost sdílení s jinými náhradními rodinami. Proto jim nabízíme setkávání v rámci svépomocných či podpůrných skupin.

Setkání svépomocných a podpůrných skupin jsou určeny všem zájemcům, které spojuje určitá specifika (např. samoživitele, rodiny s dětmi s ADHD, rodiny s dětmi se zdravotním postižením). Přínosem vzájemných setkání je sdílení společných témat, předávání zkušeností, získání nových kontaktů, emocionální podpora aj.

Setkání svépomocných skupin jsou přítomni odborní pracovníci organizace (psychoterapeut, speciální pedagog, sociální pedagog), kteří skupinu pouze doprovází a snaží se ji směřovat ke stanovenému cíli, případně poskytnou objektivní názor.

Setkání podpůrných skupin jsou vedena za přítomnosti odborníka z praxe (např. pediatra, dětského psychiatra), každé setkání je zaměřeno na konkrétní téma.

Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí

Za velmi důležité považujeme rozvoj a prohlubování spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), která by měla být na bázi vzájemného poskytování informací a společné práce pro rodinu a dítě a to v nejlepším zájmu dítěte. Organizace NA DLANI má navázanou úspěšnou spolupráci s příslušnými OSPOD Zlínského, Moravskoslezského
a Olomouckého kraje. Jednou za 6 měsíců klíčový pracovník pro OSPOD vypracovává zprávu o výkonu pěstounské péče přidělených náhradních rodin. OSPOD má také právo vyžádat si kdykoli zprávu navíc. Taktéž je možné konzultovat spolu s daným sociálním pracovníkem vytvoření či aktualizaci Individuálního plánu ochrany dítěte či Plánu pobytu.

Vzájemná spolupráce, získávání informací a potřebných údajů probíhá také prostřednictvím:

 • případových konferencí
 • odborných panelových diskusí
 • rodinných konferencí.

Případová konference

Případové konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě umožňují, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu, a to nejen odborníků, ale zejména náhradní rodiny. Účastní se ho:

 • sociální pracovníci OSPOD
 • pracovníci organizace NA DLANI
 • osoby pečující
 • pracovníci dalších institucí, např. školy, sociálně aktivizační služby, které s rodinou spolupracují.

Cílem případové konference je důkladné a objektivní posouzení aktuální situace dítěte, navázání spolupráce všech zúčastněných institucí. V rámci setkání jsou navržena optimální opatření. Pracovníci organizace NA DLANI, kteří jsou přítomni na dané případové konferenci, obhajují zájmy a potřeby rodiny, zejména svěřených dětí. Jsou rodině oporou v její nelehké situaci.

Odborné panelové diskuze, odbornostní setkávání

Setkání odborníků, kteří před určitým rozhodnutím odborně řeší daný problém určité rodiny. Postupně sdělují své názory, hledají co nejlepší řešení pro rodinu a později seznamují se stanoviskem danou rodinu.

Rodinná konference

Rodinné konference jsou v ČR novým přístupem v práci s ohroženou rodinou. Jedná se o inovativní metodu pro řešení problémů v rodině, dotýkajících se dětí, kterou organizace NA DLANI nabízí. Cílem rodinné konference je aktivizace přirozené podpůrné sítě okolo dítěte. Rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní a přátelé, všichni, kteří jsou propojeni se životem dítěte, vytvářejí plán řešení složité situace ohroženého dítěte. Průvodcem celého procesu je nezávislý koordinátor, který není nijak zainteresován na výsledku řešení a nemá žádný vliv na obsah plánu

V rodinné konferenci jsou užívány principy, kdy se ponechává odpovědnost na rodině v rámci její vlastní situace. Díky těmto principům jsou použity postupy, které umožňují aktivizovat vlastní rozhodování a přináší zdroje, které vedou k řešení, podporují a zplnomocňují rodinu v tom, aby si v první fázi problému dokázala pomoci sama a využívala tak všech zdrojů ve své rodině a okolí.

Každá rodinná konference je jedinečná, protože jsou to lidé – děti, rodiče, prarodiče, další příbuzní, přátelé, sousedé, spolužáci, důležití známí tvořící širší rodinu kolem dítěte, kteří pomáhají rodině při rozhodnutí, jak chce svou momentální situaci řešit. Při její přípravě je důležité zajistit, aby tento okruh kolem dítěte byl co nejširší. Čím více lidí, tím více pohledů, porozumění a příležitostí přijít s nápadem, či možnou pomocí.

Jedinečnost rodinné konference spočívá v tom, že odborník ustupuje do pozadí a rodina se stává expertem na svůj vlastní problém.

Supervize sociálních pracovníků

Organizujeme supervizní setkávání sociálních pracovníků z různých pracovišť z oblasti sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o podpůrný nástroj, který představuje důležitou oblast v profesním růstu sociálního pracovníka a tak cíleně i účelně vede k posílení jejich odborných kompetencí a sebedůvěře v jejich další odborné činnosti.