Cíle a poslání

 • Posláním organizace Na Dlani je podpora náhradní rodinné péče. Dalším cílem organizace je také příprava na náhradní rodinnou péči, poskytování bližších informací v této oblasti a s tím i související příprava na budoucí soužití partnerů v manželství.
 • Organizace NA DLANI posiluje hodnoty náhradních rodin.

Sekundární cíle organizace jsou:

 • Podpora a rozvoj služby pro náhradní rodiny.
 • Podpora náhradního rodičovství a doprovázení rodin za účelem prohlubování
  a posilování rodinných vazeb.
 • Pomoc a podpora ohroženým dětem a rodinám ze slabšího sociekonomického prostředí.
 • Poskytování odborného poradenství a dalších podpůrných služeb (….)
 • Pořádání aktivit, které jsou primárně zaměřené na ochranu dětí a mládeže, které podporují jejich zájmy a nabízejí jim tak podpůrné služby.
 • Realizace sociálně – preventivních programů pro děti, mládež a dospělé, s důrazem na rodiny s dětmi.
 • Pořádání tematických a obohacujících kurzů, seminářů, odborně vzdělávacích, výzkumných a publikačních činností.
 • Věnovat se osvětové činnosti.
 • Zprostředkování dobrovolnické služby a její činnosti, zajištění výchovy dobrovolníků pro organizované i neorganizované děti, mládež, rodinu s dětmi a popřípadě jinou sociální skupinu.
 • Organizace NA DLANI se snaží budovat vřelé vztahy s veřejností, poskytuje ji odborné poradenství, spolupracuje s podobnými organizacemi a to jak na národní, tak
  i mezinárodní úrovni.

Cílová skupina

 • Náhradní rodiče – pěstouni, osvojitelé.
 • Děti v náhradních rodinách – děti v pěstounské či osvojitelské péči.
 • Zájemci o všechny typy náhradní rodinné péče.
 • Sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi.
 • Rizikové skupiny mládeže.

Zásady služby

 • Zájem o prospěch dítěte jsou na prvním místě.
 • Bezpečí.
 • Motivovanost uživatelů.
 • Dodržování sjednaných pravidel.
 • Spolupráce s OSPOD.
 • Neutrální přístup pracovníka.
 • Individuální přístup.
 • Zaměření se na silné stránky uživatelů.

Sociálně – právní ochrana je odmítnuta v následujících případech

 • Osoby nespadají do cílové skupiny organizace NA DLANI.
 • Akutní drogová či alkoholová intoxikace osob.
 • Agresivní osoby.
 • Střet zájmu mezi zájemcem a organizaci NA DLANI.
 • Organizace NA DLANI neposkytuje služby, které jsou mimo kompetence pracovníků organizace.

Výroční zprávy NA DLANI