Vítejte na stránkách organizace NA DLANI!

Organizace NA DLANI, o.p.s., je krajskou neziskovou organizací, která působí ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Na základě poskytovaných služeb se snažíme posilovat funkčnost rodiny, upevňovat vztahy mezi jednotlivými členy, rozvíjet rodičovské role a integrovat rodiny do společnosti. Naše aktivity se zaměřují na oblast náhradní rodinné péče, jelikož se domníváme, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině, byť náhradní.

Dle Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími i osobami v evidenci dle zákona č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Poslání organizace NA DLANI, o.p.s.

Posláním organizace NA DLANI je podpora rodin s dětmi, a to zejména podpora a rozvíjení náhradní rodinné péče a hostitelské péče s hlavním cílem naplnění práva a potřeby dětí žít v rodině. Poslání zahrnuje i podporu a pomoc ohroženým dětem a rodinám s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci (rozvod, rozchod, apod).

Cíle organizace NA DLANI, o.p.s.

 • Podporovat služby pro rodiny s dětmi.
 • Podporovat náhradní rodičovství a doprovázet náhradní rodiny za účelem posilování rodinných vazeb.
 • Pomáhat a podporovat rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci.
 • Pomáhat a podporovat ohrožené děti a rodiny ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče.
 • Poskytovat poradenství a další podpůrné služby (psychoterapie, mediace, krizová intervence, koučing, supervize, intervize, doprovázení, apod.).
 • Prostřednictvím komunitní péče napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci.
 • realizovat sociálně-preventivní programy pro děti, mládež a dospělé, zejména pro rodiny s dětmi
 • pořádat kurzy, přednášky a semináře, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost
 • věnovat se osvětové činnosti

Sekundární cíle organizace

 • Organizace NA DLANI se snaží budovat vřelé vztahy s veřejností, poskytuje jí odborné poradenství, spolupracuje s podobnými organizacemi a to jak na národní, tak
  i mezinárodní úrovni.

Cílová skupina

Cílovou skupinu organizace NA DLANI tvoří:

 • rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
 • rodiny s dětmi v zátěžové životní situaci
 • sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi
 • zájemci o náhradní rodinnou péči
 • mladí dospělí opouštějící náhradní rodinnou péči
 • laická a odborná veřejnost, zajímající se o prorodinnou tématiku

Hodnoty organizace

Zásady pracovníků organizace NA DLANI vycházejí zejména z Listiny základních práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, Úmluva o právech dítěte.

 • Zájem a prospěch dítěte jsou na prvním místě.
 • Mlčenlivost – pracovníci zachovávají mlčenlivost.
 • Vedení a motivace k samostatnému řešení problémů, podpora aktivního řešení.
 • Dodržování sjednaných pravidel.
 • Spolupráce s OSPOD a dalšími institucemi.
 • Individuální přístup pracovníka ke každému členu rodiny, nestranný postoj pracovníka.
 • Zaměření se na silné stránky jednotlivých členů rodiny a jejich podpora.
 • Neutrální přístup.

Jsme přesvědčení o tom, že každé dítě má vyrůstat v rodině, v rodinném prostředí, které je milující a podporující. Pokud nemá toto štěstí, institut pěstounské péče mu to může dát a pomoci takové děti zachránit. Našim cílem a posláním je provázet celou rodinu tímto procesem a poskytovat jim tak podporu, kterou potřebují.

Sociálně – právní ochrana je odmítnuta v následujících případech

 • Osoby nespadají do cílové skupiny organizace NA DLANI.
 • Akutní drogová či alkoholová intoxikace osob.
 • Agresivní osoby.
 • Střet zájmu mezi zájemcem a organizací NA DLANI.
 • Organizace NA DLANI neposkytuje služby, které jsou mimo kompetence pracovníků organizace.

Výroční zprávy NA DLANI

Aktuálně

Aktuální trendy v péči o miminko

11. Červenec 2024

Omezení provozu kanceláře

1. Červenec 2024

Dovolujeme si vám oznámit, že z důvodu metodických dnů bude kancelář organizace NA DLANI, o.p.s., Štefánikova 5462, Zlín, od středy 3.7.2024  do čtvrtka 4.7.2024 včetně, UZAVŘENA.

V případě potřeby nás kontaktujte na telefonu 731 918 258 nebo e-mailu info@nadlani.net.

Setkání náhradních rodin

6. Červen 2024

Dne 25. května 2024 jsme uspořádali již poněkolikáté setkání náhradních rodin, které proběhlo tentokrát v Dětském světě Kroměříž, kde měli účastníci možnost zavítat i na doprovodný program v rámci Dne hasičů Zlínského kraje. V Dětském centru si to děti velmi užily, kromě atrakcí, které nabízí centrum, jsme dětem připravili výtvarné a tvořivé dílničky či malování na obličej. Děti si tak mohly vyrobit například roboty, antistresový balonek, letadýlka, puzzle a nakreslit si mandaly.

Číst dále 
Další aktuality...