Vítejte na stránkách organizace NA DLANI!

Organizace NA DLANI, o.p.s., je krajskou neziskovou organizací, která působí ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Na základě poskytovaných služeb se snažíme posilovat funkčnost rodiny, upevňovat vztahy mezi jednotlivými členy, rozvíjet rodičovské role a integrovat rodiny do společnosti. Naše aktivity se zaměřují na oblast náhradní rodinné péče, jelikož se domníváme, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině, byť náhradní.

Dle Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími i osobami v evidenci dle zákona č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Poslání organizace NA DLANI, o.p.s.

Posláním organizace NA DLANI je podpora rodin s dětmi, a to zejména podpora a rozvíjení náhradní rodinné péče a hostitelské péče s hlavním cílem naplnění práva a potřeby dětí žít v rodině. Poslání zahrnuje i podporu a pomoc ohroženým dětem a rodinám s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci (rozvod, rozchod, apod).

Cíle organizace NA DLANI, o.p.s.

 • Podporovat služby pro rodiny s dětmi.
 • Podporovat náhradní rodičovství a doprovázet náhradní rodiny za účelem posilování rodinných vazeb.
 • Pomáhat a podporovat rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci.
 • Pomáhat a podporovat ohrožené děti a rodiny ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče.
 • Poskytovat poradenství a další podpůrné služby (psychoterapie, mediace, krizová intervence, koučing, supervize, intervize, doprovázení, apod.).
 • Prostřednictvím komunitní péče napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci.
 • realizovat sociálně-preventivní programy pro děti, mládež a dospělé, zejména pro rodiny s dětmi
 • pořádat kurzy, přednášky a semináře, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost
 • věnovat se osvětové činnosti

Sekundární cíle organizace

 • Organizace NA DLANI se snaží budovat vřelé vztahy s veřejností, poskytuje jí odborné poradenství, spolupracuje s podobnými organizacemi a to jak na národní, tak
  i mezinárodní úrovni.

Cílová skupina

Cílovou skupinu organizace NA DLANI tvoří:

 • rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
 • rodiny s dětmi v zátěžové životní situaci
 • sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi
 • zájemci o náhradní rodinnou péči
 • mladí dospělí opouštějící náhradní rodinnou péči
 • laická a odborná veřejnost, zajímající se o prorodinnou tématiku

Hodnoty organizace

Zásady pracovníků organizace NA DLANI vycházejí zejména z Listiny základních práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, Úmluva o právech dítěte.

 • Zájem a prospěch dítěte jsou na prvním místě.
 • Mlčenlivost – pracovníci zachovávají mlčenlivost.
 • Vedení a motivace k samostatnému řešení problémů, podpora aktivního řešení.
 • Dodržování sjednaných pravidel.
 • Spolupráce s OSPOD a dalšími institucemi.
 • Individuální přístup pracovníka ke každému členu rodiny, nestranný postoj pracovníka.
 • Zaměření se na silné stránky jednotlivých členů rodiny a jejich podpora.
 • Neutrální přístup.

Jsme přesvědčení o tom, že každé dítě má vyrůstat v rodině, v rodinném prostředí, které je milující a podporující. Pokud nemá toto štěstí, institut pěstounské péče mu to může dát a pomoci takové děti zachránit. Našim cílem a posláním je provázet celou rodinu tímto procesem a poskytovat jim tak podporu, kterou potřebují.

Sociálně – právní ochrana je odmítnuta v následujících případech

 • Osoby nespadají do cílové skupiny organizace NA DLANI.
 • Akutní drogová či alkoholová intoxikace osob.
 • Agresivní osoby.
 • Střet zájmu mezi zájemcem a organizací NA DLANI.
 • Organizace NA DLANI neposkytuje služby, které jsou mimo kompetence pracovníků organizace.

Výroční zprávy NA DLANI

Aktuálně

Setkání náhradních rodin

6. Červen 2024

Dne 25. května 2024 jsme uspořádali již poněkolikáté setkání náhradních rodin, které proběhlo tentokrát v Dětském světě Kroměříž, kde měli účastníci možnost zavítat i na doprovodný program v rámci Dne hasičů Zlínského kraje. V Dětském centru si to děti velmi užily, kromě atrakcí, které nabízí centrum, jsme dětem připravili výtvarné a tvořivé dílničky či malování na obličej. Děti si tak mohly vyrobit například roboty, antistresový balonek, letadýlka, puzzle a nakreslit si mandaly.

Číst dále 

Bábovkový den

6. Červen 2024

V letošním roce se uskutečnila výzva Dík náhradním rodinám, jejíž součástí byl Bábovkový den. Akce se konala jako poděkování náhradním rodinám za jejich práci. I my jsme se společně s našimi náhradními rodinami rozhodli zúčastnit a upéct několik bábovek. V rámci akce jsme se sešli nejen s rodinami, které již mají svěřené dítě, ale i se zájemci o náhradní rodinou péči a dalšími osobami, které projevily zájem dozvědět se o náhradním rodičovství více.

Číst dále 

Omezení provozu kanceláře

23. Únor 2024

Dovolujeme si vám oznámit, že z provozních důvodů bude kancelář organizace NA DLANI, o.p.s., Štefánikova 5462, Zlín, od pondělí 26.2.2024 do středy 28.2.2024 včetně, UZAVŘENA.

V případě potřeby nás kontaktujte na telefonu 731 918 258 nebo emailu
info@nadlani.net.

Děkujeme za pochopení.

Další aktuality...