Chci být pěstounem

Jak se stát pěstounem, či pěstounkou…aneb cesta k pěstounství.

Pokud se chcete stát pěstouny, tedy zvažujete možnost stát se pěstouny dlouhodobými, či na přechodnou dobu, připravte se na dlouhodobý proces. V první řadě je potřeba velmi zvážit to, co chcete podniknout. Měli byste vědět, co pěstounství přináší, ale také co vše pěstounská péče obnáší.  I v tomto vám můžeme pomoci, stačí se objednat na konzultaci a přijít.

Pokud potřebujete poradit a máte raději osobní kontakt, obraťte se na nás a domluvte si schůzku na info@nadlani.net.

První praktické kroky:

1. Zjistěte si co nejvíce informací o tom, co je NRP.

Základní informace najdete např. v INFOGRAFICE CESTA PĚSTOUNA.

2. Kontaktujte příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště, a to oddělení OSPOD – odbor sociálně právní ochrany i dětí.

https://www.epusa.cz/index.php?zkratka=orp

3. Podejte si žádost na místním úřadě. Formulář se jmenuje: Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny /pěstouny na přechodnou dobu. Tento formulář vám popřípadě dá i sociální pracovnice na OSPOD.

Formuláře najdete i zde:

Součástí žádosti je:

Potvrzení zaměstnavatele o vašem příjmu, posudek lékaře, kopie občanských průkazů, fotografie, doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR, opis z evidence Rejstříku trestů.

Podáním žádosti začíná celý proces, jehož jednotlivé kroky vypadají takto:

 1. Úřad shromažďuje informace a dokumentaci o žadatelích, navštíví vás doma, vše prověří
 2. Vaše materiály pošle na vás krajský nebo magistrátní úřad
 3. Ten má na starosti vaši přípravu a psychologické posouzení a shromáždění dokumentace (odborné přípravy vám dají možnost získat co nejvíce informací, inspirovat se zkušenostmi dalších lidí, zapojit do příprav celou rodinu).
 4. Nakonec vše posoudí a vydá rozhodnutí o tom, zda jste nebo nejste vhodnými adepty na adopci nebo pěstounství a pro jaké dítě jste vhodnými rodiči
 5. Stanete se „čekateli“, až vám krajský nebo magistrátní úřad oznámí, že jste byli vytipování jako adoptivní nebo pěstounští rodiče pro konkrétní dítě
 6. Dostanete možnost se s dítětem seznámit a později si je vzít domů
 7. Do měsíce od seznámení se rozhodnete, a pokud bude vše v pořádku, podáte žádost k soudu o svěření dítěte do vaší péče

Již během tohoto procesu je možné seznámit se s doprovázejícími organizacemi a vybrat si tu, která bude rodině po přijetí dítěte oporou a se kterou budou chtít dlouhodobě spolupracovat v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Základní informace o náhradní rodinné péči

Jak ukazují osobní životní zkušenosti a potvrzují i různé studie a výzkumy, nejlepším výchovným prostředím pro dítě je dobře fungující rodina. Ne všechny děti však mohou v rodině společně se svými rodiči a dalšími blízkými osobami vyrůstat. Důvodem je skutečnost, že se původní rodina nemůže, nechce nebo neumí o dítě postarat. Takovým dětem je třeba zajistit včasnou, citlivou a účelnou pomoc. Jednou z možností je svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno „náhradními rodiči“ v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.

Právní předpisy upravující oblast náhradní rodinné péče

 • Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ);
 • Zákon č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (ZSPOD);
 • Mezinárodní předpisy – Úmluva o právech dítěte, Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag), Evropská úmluva o osvojení.

https://www.kr-zlinsky.cz/nahradni-rodinna-pece-cl-3031.html

PĚSTOUNSTVÍ

 • Zajištění náhradního rodinného prostředí, které je obdobou k přirozené rodině;
 • Účelem a cílem není trvalé, ale přechodné řešení, ke kterému by paralelně měla přistupovat intenzivní sociální práce s rodinou v krizi;
 • Vazby na původní rodinu zůstávají zachovány.
 • Pěstounem se může stát – osoba dítěti příbuzná nebo blízká, osoba cizí (zprostředkovaná pěstounská péče státem); může se jednat o osobu žijící v manželství, osobu osamělou, osobu žijící v nesezdaném soužití; jednou z podmínek je rovněž bydliště na území ČR;
 • Důraz je kladen na vyjádření dítěte ke svěření do pěstounské péče (s ohledem na jeho rozumovou vyspělost);
 • Ke svěření dítěte do pěstounské péče není třeba souhlasu rodičů (je to však výhodou);
 • Při výchově vykonává pěstoun přiměřeně práva a povinnosti rodičů – rozhoduje o běžných záležitostech, (v těchto záležitostech dítě zastupuje, spravuje jeho jmění).
 • Respektování práv rodičů – rodič zůstává nositelem rodičovské odpovědnosti (pokud nedošlo k jejímu omezení), s výjimkou práv a povinností, která jsou svěřena pěstounovi. Rodiči náleží výchova dítěte v širším slova smyslu, zastupování dítěte v podstatných záležitostech;
 • Rodiče mají právo na osobní styk s dítětem i právo na informace o dítěti, výjimky stanoví soud;
 • Pěstoun má povinnost informovat rodiče o podstatných záležitostech dítěte;
 • Každý pěstoun uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s některou doprovázející organizací. V dohodě se podrobně upravuje naplňování práv a povinností při výkonu pěstounské péče, která jsou konkretizovaná dle individuálních potřeb dítěte a pěstounské rodiny;
 • Svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti rodičů k dítěti;
 • Hmotné zabezpečení dítěte a pěstouna zajišťuje stát v režimu dávek pěstounské péče.  Bližší informace o dávkách pěstounské péče a jejich výši naleznete na tomto odkaze: http://uradprace.cz/
 • Při podstatné změně poměrů, neshodě mezi rodiči a pěstounem v podstatné záležitosti dítěte, může dítě, rodič nebo pěstoun navrhnout soudu změnu práv a povinností, zrušení pěstounské péče či jiné rozhodnutí.
 • Pěstounská péče zaniká nejpozději nabytím plné svéprávnosti dítěte, jinak jeho zletilostí.

https://www.kr-zlinsky.cz/pestounstvi-cl-3448.html

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE

 • Pěstouni zajistí dítěti bezpečné místo (základní péče, prostor pro dítě, výchovná struktura, emocionální klima, chování, vycházet vstříc vývojovým potřebám dítěte, vzdělání a rozvoj dítěte);
 • Pěstouni jsou připraveni a ochotni spolupracovat s odborníky (připravenost vést dialog, otevřené a jasné vyjadřování, schopnost přijímat pomoc);
 • Hmotné zabezpečení dítěte a pěstouna zajišťuje stát v režimu dávek pěstounské péče. Bližší informace o dávkách pěstounské péče a jejich výši naleznete na tomto odkaze: https://uradprace.cz/
 • Pěstouni pracují na svém sebe rozvoji, umí odhadnout, jaký vliv bude mít pěstounská péče na vlastní situaci rodiny (ochota vzdělávat se, sebereflexe, vstup cizích lidí do rodiny);
 • Pěstouni jsou senzitivní, pomáhají dítěti vytvářet si pozitivní sebe náhled a měnit jeho chování bez toho, aby docházelo k psychickému či fyzickému trestání (vědomí, že vývoj přijatého dítěte se může lišit od vývoje jiných dětí stejného věku).

https://www.kr-zlinsky.cz/predpoklady-pro-vykon-pestounske-pece-cl-3453.html

PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

 • Rodinná, individuální forma péče, určena dětem, které nemohou zůstat ve své rodině, a hledá se řešení jejich budoucího vývoje;
 • Alternativa umístění dítěte do ústavní výchovy;
 • Hraje významnou roli při vyhodnocování situace ohroženého dítěte;
 • Krajský úřad vede evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat;
 • Do evidence se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče o dítě;
 • Krajský úřad Zlínského kraje koordinuje průběh umisťování dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu.  Pěstouni mají při umisťování zpravidla minimum informací o dítěti a jeho rodině. Musí tak umět reagovat, za podpory doprovázející organizace, na aktuální situaci dítěte, jeho chování a potřeby.

https://www.kr-zlinsky.cz/pestounska-pece-na-prechodnou-dobu-cl-3450.html

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

 • Pěstouni rozumějí důvodům a smyslu pěstounské péče na přechodnou dobu;
 • Pěstouni jsou připraveni dítě předat dál, jsou schopni na přechod připravit i dítě;
 • Pěstouni jsou připraveni a ochotni intenzivně spolupracovat při předání dítěte s rodinou dítěte nebo vybranou náhradní rodinou;
 • Pěstouni jsou schopni zaznamenávat pokroky dítěte, jeho problémy, potřeby, přání a informovat o nich odborníky;
 • Pěstouni jsou flexibilní a mobilní.
 • Naplňování potřeb dětí v rodině žijících nesmí být případným přijímáním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu ohroženo;
 • Pěstounská rodina má dostatečnou kapacitu věnovat se dítěti;
 • Děti žijící v rodině nemají závažnější výchovné problémy, chronické potíže či výraznější traumata, rozumějí a přijímají smysl pěstounské péče na přechodnou dobu (odborníky doporučen minimální věk dětí v rodině žijících 8-10 let);
 • Specifikace přijímaných dětí – kladen důraz na větší univerzálnost pěstounů (ideálně přijímání dětí ve věkové kategorii 0-18 let).

https://www.kr-zlinsky.cz/predpoklady-pro-vykon-pestounske-pece-na-prechodnou-dobu-cl-3455.html

SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE JINÉ OSOBY

 • Soud svěří dítě do péče jiné osobě, nemůže-li o něj osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník;
 • Dítě je zpravidla svěřeno do péče osobě příbuzné nebo dítěti blízké;
 • Musí být splněna podmínka, že dítě má nárok na výživné a toto výživné platí jeho rodiče k rukám pečující osoby.

https://www.kr-zlinsky.cz/svereni-ditete-do-pece-jine-osoby-cl-3452.html

JINÁ FORMA RODIČOVSTVÍ – OSVOJENÍ

 • Přijetí cizí osoby za vlastní;
 • Zdůrazňuje se statusová změna; vazby na původní rodinu dítěte zanikají;
 • Na základě rozhodnutí soudu dochází k zápisu osvojitelů do knihy matriky narození na místo rodičů, dítě získává příjmení osvojitelů;
 • Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl (ne menší než 16 let);
 • K osvojení je třeba souhlasu rodičů dítěte – souhlas rodič dává po poučení do protokolu před soudem. Otec může dát souhlas po narození dítěte, matka nejdříve po 6 týdnech. Do 3 měsíců mohou rodiče souhlas odvolat (dále v případě pokud dítě ještě nebylo předáno do péče před osvojením, soud rozhodl, že dítě má být vydáno rodičům). Po 3 měsících od udělení souhlasu rodičů s osvojením se pozastavuje výkon rodičovské odpovědnosti;
 • Výjimky, kdy souhlasu rodiče není třeba – rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti, včetně práva dát souhlas s osvojením; rodič o dítě zjevně nemá zájem; rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání, rodič se zdržuje na neznámém místě.
 • K osvojení je třeba souhlasu dítěte – staršího 12ti let; u dítěte mladšího dává souhlas opatrovník (zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí).
 • Zjevný nezájem rodičů o dítě – o určení nezájmu rozhoduje soud v případě, uplynula-li od posledního projeveného opravdového zájmu rodiče o dítě lhůta alespoň 3 měsíců. Po této lhůtě je rodič poučen o důsledcích jeho chování, od poučení rodiče musí uběhnout lhůta 3 měsíců;
 • Osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení nejpozději do nástupu školní docházky;
 • Dohled nad úspěšností osvojení – soud může podle okolností případu nařídit i bez návrhu dohled nad úspěšností osvojení. Nejde o sankční opatření, ale o asistenci při budování vztahu rodič-dítě, délku soud zpravidla určí předem. Dohled vykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí;
 • Utajení osvojení – možnost požádat soud o utajení totožnosti osvojitele před rodinou původu, obdobně platí pro utajení totožnosti rodiče a jeho souhlasu s osvojením.
 • Osvojenec má právo seznámit se s obsahem spisu, který je veden ve věci osvojení, po nabytí svéprávnosti; má rovněž právo nahlédnout do sbírky listin knihy matriky o narození vedené příslušnou matrikou;
 • Osvojení nelze zrušit po uplynutí 3 let od pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení.

https://www.kr-zlinsky.cz/jina-forma-rodicovstvi-osvojeni-cl-3454.html

Proces zprostředkování:

https://www.mpsv.cz/web/cz/proces-zprostredkovani

Dokumenty ke zhlédnutí:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/573030/Prezentace_P-_Pothe_Vyznam_emocniho_vztahu.pdf/948fce91-4a62-1726-6a7b-14fec247b349

https://www.mpsv.cz/documents/20142/573030/Prezentace_E-_Hrbackova_OSPOD.pdf/b992d017-cb75-9c63-02dc-b533414ef657