Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí

Za velmi důležité považujeme rozvoj a prohlubování spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), která by měla být na bázi vzájemného poskytování informací a společné práce pro rodinu a dítě. Organizace NA DLANI má navázanou úspěšnou spolupráci s příslušnými OSPOD Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Jednou za 6 měsíců klíčový pracovník pro OSPOD vypracovává zprávu o výkonu pěstounské péče přidělených náhradních rodin. OSPOD má také právo vyžádat si kdykoli zprávu navíc. Taktéž je možné konzultovat spolu s daným sociálním pracovníkem vytvoření či aktualizaci Individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) či Plánu pobytu.

Vzájemná spolupráce, získávání informací a potřebných údajů probíhá také prostřednictvím případových konferencí, odborných panelových diskusí a rodinných konferencí.

Případová konference

Případové konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě umožňují, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu, a to nejen odborníků, ale zejména náhradní rodiny. Účastní se ho sociální pracovníci OSPOD, pracovníci naší organizace, osoby pečující, pracovníci dalších institucí, např. školy, sociálně aktivizační služby, které s rodinou spolupracují.

Cílem případové konference je důkladné a objektivní posouzení aktuální situace dítěte, navázání spolupráce všech zúčastněných institucí. V rámci setkání jsou navržena optimální opatření. Pracovníci naší organizace, kteří jsou přítomni na dané případové konferenci, obhajují zájmy a potřeby rodiny, zejména svěřených dětí. Jsou rodině oporou v její nelehké situaci.

Nabízíme i facilitaci případových konferencí.

Odborné panelové diskuze, odbornostní setkávání

Setkání odborníků, kteří před určitým rozhodnutím odborně řeší daný problém určité rodiny. Postupně sdělují své názory, hledají co nejlepší řešení pro rodinu a později seznamují se stanoviskem danou rodinu.

Rodinná konference

Rodinné konference jsou v ČR novým přístupem v práci s ohroženou rodinou. Jedná se o inovativní metodu pro řešení problémů v rodině, dotýkajících se dětí, kterou organizace NA DLANI nabízí.

Rodinná konference je setkání rodiny, rodinných blízkých a známých.
Rodinná konference vychází z principu ponechání odpovědnosti za vlastní situaci na rodině. Přináší postupy, které umožňují aktivizovat vlastní rozhodování a zdroje vedoucí k řešení, podporuje a zplnomocňuje rodinu v tom, aby si v první fázi řešení svého problému uměla pomoci sama a využila k tomu možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí.

Každá rodinná konference je jedinečná, protože jsou to lidé – děti, rodiče, prarodiče, další příbuzní, přátelé, sousedé, spolužáci, důležití známí tvořící širší rodinu kolem dítěte, kteří pomáhají rodině při rozhodnutí, jak chce svou momentální situaci řešit. Při její přípravě je důležité zajistit, aby tento okruh kolem dítěte byl co nejširší. Čím více lidí, tím více pohledů, porozumění a příležitostí přijít s nápadem, či možnou pomocí.

Supervize sociálních pracovníků

Organizujeme supervizní setkávání sociálních pracovníků z různých pracovišť z oblasti sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o podpůrný nástroj, který představuje důležitou oblast v profesním růstu sociálního pracovníka a tak cíleně i účelně vede k posílení jejich odborných kompetencí a sebedůvěře v jejich další odborné činnosti.