Cíle a poslání

 • Posláním organizace Na Dlani je podpora rodin s dětmi
 • Podpora náhradního rodičovství
 • Doprovázení náhradních rodin
 • Pomoc a podpora ohroženým dětem a rodinám ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče.
 • Poskytování poradenství
 • Napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci
 • Realizace sociálně-preventivních programů pro děti, mládež i dospělé, zejména pro rodiny s dětmi
 • Pořádání kurzů, přednášek, seminářů
 • Vzdělávací, výzkumná a publikační činnost, osvětová činnost
 • Zprostředkování dobrovolnické činnosti.

Organizace NA DLANI posiluje hodnoty náhradních rodin.

Sekundární cíle organizace jsou:

 • Podpora a rozvoj služby pro náhradní rodiny.
 • Podpora náhradního rodičovství a doprovázení rodin za účelem prohlubování
  a posilování rodinných vazeb.
 • Pomoc a podpora ohroženým dětem a rodinám ze slabšího socioekonomického prostředí.
 • Poskytování odborného poradenství a dalších podpůrných služeb (psychoterapie, mediace, krizová intervence, kaučing, supervize, doprovázení apod.)
 • Pořádání aktivit, které jsou primárně zaměřené na ochranu dětí a mládeže, které podporují jejich zájmy a nabízejí jim tak podpůrné služby.
 • Realizace sociálně – preventivních programů pro děti, mládež a dospělé, s důrazem na rodiny s dětmi.
 • Pořádání tematických a obohacujících kurzů, seminářů, odborně vzdělávacích, výzkumných a publikačních činností.
 • Věnovat se osvětové činnosti.
 • Zprostředkování dobrovolnické služby a její činnosti, zajištění výchovy dobrovolníků pro organizované i neorganizované děti, mládež, rodinu s dětmi a popřípadě jinou sociální skupinu.
 • Organizace NA DLANI se snaží budovat vřelé vztahy s veřejností, poskytuje jí odborné poradenství, spolupracuje s podobnými organizacemi a to jak na národní, tak
  i mezinárodní úrovni.

Cílová skupina

 • Náhradní rodiče – pěstouni, osvojitelé.
 • Děti v náhradních rodinách – děti v pěstounské či osvojitelské péči.
 • Zájemci o všechny typy náhradní rodinné péče.
 • Sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi.
 • Rizikové skupiny mládeže.

Zásady služby

Zásady pracovníků organizace NA DLANI vycházejí zejména z Listiny základních práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, Úmluva o právech dítěte.

 • Zájem a prospěch dítěte jsou na prvním místě.
 • Mlčenlivost – pracovníci zachovávají mlčenlivost.
 • Vedení a motivace k samostatnému řešení problémů, podpora aktivního řešení.
 • Dodržování sjednaných pravidel.
 • Spolupráce s OSPOD a dalšími institucemi.
 • Individuální přístup pracovníka ke každému členu rodiny, nestranný postoj pracovníka.
 • Zaměření se na silné stránky jednotlivých členů rodiny a jejich podpora.
 • Neutrální přístup.

Jsme přesvědčení o tom, že každé dítě má vyrůstat v rodině, v rodinném prostředí, které je milující a podporující. Pokud nemá toto štěstí, institut pěstounské péče mu to může dát a pomoci takové děti zachránit. Našim cílem a posláním je provázet celou rodinu tímto procesem a poskytovat jim tak podporu, kterou potřebují.

Sociálně – právní ochrana je odmítnuta v následujících případech

 • Osoby nespadají do cílové skupiny organizace NA DLANI.
 • Akutní drogová či alkoholová intoxikace osob.
 • Agresivní osoby.
 • Střet zájmu mezi zájemcem a organizací NA DLANI.
 • Organizace NA DLANI neposkytuje služby, které jsou mimo kompetence pracovníků organizace.

Výroční zprávy NA DLANI