Adopční Centrum

V případě zájmu o poradenství Adopčního Centra či další informace prosím kontaktujte naši kancelář na čísle 731 918 258.

Adopční centrum vzniklo jako reakce na novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Činnosti adopčního centra jsou zaměřeny na specifické potřeby osvojitelů a jejich dětí, s cílem zajistit dítěti funkční a harmonické prostředí pro jeho vývoj. Adopční centrum zajišťuje podporu zájemcům o přijetí dítěte, rodičům s již přijatým dítětem a dítěti, které je osobností s již zatíženými prožitky a vyžaduje individuální přístup. Cílem činnosti adopčního centra je připravit budoucí rodiče na přijetí dítěte a dále jejich podpora, vedoucí k porozumění potřeb dítěte a připravenosti rodičů řešit situace, které i v nich samotných vyvolávají rozporuplné pocity. Tato činnost podporuje jak žadatele o svěření dítěte a rodiče s již svěřeným dítětem, tak i osoby, které o svěření projeví zájem. V rámci podpory se zaměřujeme na rodinu jako na celek, rodiče a děti, biologické děti rodičů i širší rodinu.

Součástí činností adopčního centra je poskytování informací a osvěta v tématech náhradní rodinné péče a poradenská činnost, která cílí na vytvoření zdravého prostředí v rodině a na specifika osvojitelských rodin. Potřeby cílové skupiny se liší vzhledem k fázi osvojení, ve které se zrovna nacházejí, a dále také ve struktuře osvojitelské a širší rodiny. Pro dítě je důležité v rodině najít své místo.

Odbornou pomoc využijí i osvojitelé s dítětem se specifickými potřebami, například v případě zdravotního handicapu, závažnější emoční poruchy, odlišného etnika dítěte a rodičů, či v náročných situacích, počínaje adaptací na novou rodinu, nástupem do školského zařízení, pubertou či osamostatňováním se.

Adopční centrum poskytuje pomoc a podporu ve formě poradenství, a to výchovného, psychologického, terapeutického, osobního rozvoje, pomoc k překonání specifik osvojení, navyšování rodičovských kompetencí, poskytnutí prostoru pro podpůrné skupiny.

Adopční centrum je jednou z aktivit projektu Centrum Rozárka.

Provozní doba Adopčního Centra
Pracovní dny v čase 8-16 hod. dle telefonické domluvy.