Etický kodex pracovníka organizace NA DLANI o.p.s.

 1. Pracovník organizace NA DLANI zaručuje nezávislost, nestrannost a odbornost poskytovaných služeb.
 2. Práce v organizaci NA DLANI vychází z Listiny základních práv a svobod. Stanoví respektování práv klientů:
 • Klient má právo vyjádřit svá přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí.
 • Klient má právo na anonymitu.
 • Klient má právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od zakázky bez uvedení důvodu.
 • Klientovi nesmí být zpochybněna lidská důstojnost s ohledem na jeho rasu, národnost,
 • pohlaví, sexuální orientaci, sociální postavení a náboženské vyznání.
 1. Je zaručena ochrana osobních dat a informací o klientech:
 • Pracovník organizace NA DLANI je vázán mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech.
 • Pracovník organizace NA DLANI je povinen vést o poskytovaných službách řádnou dokumentaci.
 • Pracovník organizace NA DLANI je povinen veškerou dokumentaci klientů chránit před přístupem nepovolaných osob a před zneužitím (dokumentace musí být uzamčena, data uložena v elektronické podobě musí být chráněna bezpečnostním heslem).
 1. Evidence o klientele je vedena dle statistických kategorií. Výsledky této evidence poskytuje organizace NA DLANI k dalšímu statistickému zpracování na úrovni dotčených ministerstev ČR, Krajského úřadu Zlínského kraje, spolupracujících měst a obcí nebo pro výroční zprávy o činnosti organizace.
 2. Pracovník organizace NA DLANI je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho funkce a dodržovat je.
 3. Pracovník organizace NA DLANI je povinen dále se odborně vzdělávat tak, aby byl způsobilý vykonávat svou práci kvalifikovaně.
 4. Pracovník organizace NA DLANI může poskytovat pouze takové služby a realizovat takové metody, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi a dovednostmi.
 1. Pracovník organizace NA DLANI je povinen vyžádat si souhlas klienta za účelem:
 • Přítomnosti dalších osob pro potřeby náslechu studentů nebo jiných odborníků (kolegů).
 • Nahrávání či natáčení rozhovorů a k jejich zveřejnění pro studijní nebo jiné prezentační účely.
 • Navázání kontaktu s jinou institucí nebo odborníkem a sdělení informací týkajících se jeho osoby.
 1. Pracovník organizace NA DLANI má právo vyžádat si konzultaci nebo supervizi k případu klienta (bez jeho souhlasu).
 2. Pracovník organizace NA DLANI nesmí za své služby přijmout od klienta věcné ani peněžité dary, ani jinou formu úplaty, které nevyplývají z poskytovaných služeb.
 3. Pracovník organizace NA DLANI nesmí zneužít důvěru a závislost klienta na jeho osobě, nenavazuje přátelské ani sexuální vztahy s klienty v době probíhající služby, nepraktikuje sexuální obtěžování. Sexuálním obtěžováním je definováno jako záměrné nebo opakované poznámky, gesta či fyzický kontakt sexuální povahy, které jsou klientem nechtěné.
 4. Pracovník organizace NA DLANI nesmí klienta požádat o reciproční službu, např. z oblasti klientovy profese, podnikání nebo zájmové činnosti, o zprostředkování kontaktů na vlivné osoby nebo instituce, které klient zná, nesmí ani takové nabízené služby přijmout.
 5. Pracovník organizace NA DLANI v průběhu poskytování služby nesmí klientovi nabízet jiné služby nebo aktivity související s jeho jinou výdělečnou nebo zájmovou činností (např. pojišťovnictví, masérství, distribuce různého zboží sportovní, kulturní nebo umělecké činnosti).
 6. Pracovník organizace NA DLANI má právo odmítnout klienta nebo odstoupit od vedení jeho případu – v takové situaci by měl klientovi nabídnout ekvivalentní službu ze státní i nestátní sféry.