Standardy kvality sociálně – právní ochrany v organizaci NA DLANI o.p.s.

Číslo kritéria Obsah kritéria Stručný popis naplňování kritéria Dokument/zdroj informace
1a Poslání, cíle, cílová skupina, zásady a seznam činností Organizace NA DLANI o.p.s., má písemně zpracovány základní informace o své činnosti a zaměření, které jsou zveřejněny na webových stránkách organizace. Informace, které jsou zveřejněny, jsou aktuální a srozumitelné. Písemně zpracovaný Standard č. 1 www.nadlani.netP1: Mapa působnosti organizace

P2: Etický kodex pracovníka organizace NA DLANI o.p.s.
P3: Povinnost mlčenlivosti pracovníka organizace NA DLANI o.p.s.

1b Střet zájmů Organizace NA DLANI o.p.s., má definovány oblasti a situace, v nichž může docházet ke střetu zájmů mezi organizací (pracovníkem) a osobami z cílové skupiny, včetně postupů a pravidel pro předcházení a řešení těchto situací. Písemně zpracovaný Standard č. 1 www.nadlani.netP4: Prevence a řešení střetu zájmů v organizaci NA DLANI o.p.s.
2a Ochrana práv a chráněných zájmů dítěte Organizace NA DLANI, o.p.s., dodržuje lidská práva a svobody, zejména dětí, včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život. Pracovníci organizace NA DLANI o.p.s., jsou znalí Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších souvisejících dokumentů. Písemně zpracovaný Standard č. 2 www.nadlani.netP2: Etický kodex pracovníka organizace NA DLANI, o.p.s.
P5: Pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod
3a Prostředí a podmínky (technika, prostory, vybavení a hygienické zázemí) Organizace NA DLANI, o.p.s., má zajištěny prostory pro výkon SPO, které představují odpovídající zázemí pro výkon SPO a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním SPO. Materiální a technické vybavení organizace umožňuje poskytovat sociálně – právní ochranu v odpovídající kvalitě na pracovišti i v terénu. Hygienické zázemí odpovídá počtu pracovníků a řídí se obecně platnými předpisy v oblasti hygieny. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 3 www.nadlani.netP7: Vnitřní směrnice pro využívání vozového parku v organizaci

P8: Vnitřní směrnice na úhradu cestovních náhrad

P9: Inventární soupis majetku organizace NA DLANI o.p.s.

4a Informace o poskytování sociálně – právní ochrany Organizace NA DLANI, o.p.s., informuje cílovou skupinu o poskytování sociálně – právní ochrany a o nabízených službách. Rozsah a podmínky poskytování sociálně – právní ochrany jsou zveřejněny v jednotlivých Standardech, v informačních letácích a na webových stránkách organizace. Písemně zpracovaný standard č. 4 www.nadlani.netP10: Brožura organizace s informacemi o výkonu SPO

P11:Pravidla a postupy stanovující odmítnutí poskytování SPO

4b Pravidla a postupy pro odmítnutí sociálně – právní ochrany Kritérium je naplňováno a popsáno ve Standardu č. 4 a ve vnitřních pravidlech organizace, NA DLANI, o.p.s. Písemně zpracovaný standard č. 4 www.nadlani.netP4: Prevence a řešení střetu zájmů v organizaci NA DLANI, o.p.s.
P2: Etický kodex pracovníka organizace NA DLANI, o.p.s.
4c Orientace a provázanost v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů Základní orientace pracovníků a klientů v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů organizace NA DLANI, o.p.s. Písemně zpracovaný standard č. 4 www.nadlani.netP31: Schéma písemných pravidel a postupů
P32: Přehled naplňování standardů kvality sociálně – právní ochrany v organizaci NA DLANI, o.p.s.
5a Podpora přirozeného sociálního prostředí Kritérium vychází z klíčových dokumentů o ochraně a dodržování práv dítěte (Úmluva o právech dítěte) a klade důraz na podporu vztahů s přirozeným sociálním prostředím. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 5 www.nadlani.netP12: Metodika zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou
5b Pravidla pro určování místa a způsobu navazování a rozvíjení kontaktů s přirozeným sociálním prostředím Kritérium je naplňováno tím, že organizace NA DLANI, o.p.s., hledá nejlepší možná řešení při navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů dítěte s jemu blízkými a příbuznými osobami. Pravidla pro způsob a místo kontaktu dítěte s osobami příbuznými a blízkými má zajistit především jednotný přístup všech pracovníků k vymezeným situacím. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 5 www.nadlani.netP12: Metodika zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou

P13: Metodika doprovázení (kapitola 9 – pracovní postupy pověřené osoby)

6a Personální zabezpečení (organizační struktura, počet pracovních míst, kvalifikační požadavky, osobnostní předpoklady, pracovní profily zaměstnanců) Organizace NA DLANI má zpracovanou organizační strukturu, která zobrazuje vnitřní vztahy mezi jednotlivými pracovními pozicemi. Pracovní profil pracovníka spolu s osobnostními předpoklady a kvalifikačními požadavky je zpracován v Pracovním profilu. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 6 www.nadlani.netP14: Pracovní profil
P15: Organizační struktura

P18: Organizační řád

6b Organizační struktura a počet zaměstnanců Počet pracovníků a výše jejich úvazků zohledňuje charakter a rozsah cílové skupiny, počet osob z cílové skupiny se specifickými potřebami vyžadujícími specializovanou odbornost pracovníků a počet hodin přímé práce s klienty za určité období. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 6 www.nadlani.netP17: Pravidla pro přijímání a zaškolování pracovníků

P18: Organizační řád

6c Oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím Oprávnění a povinnosti jsou v souladu se zákonem, s pracovním profilem a s pracovní náplní pracovníka Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 6 www.nadlani.net
7a Kvalifikační předpoklady a bezúhonnost zaměstnanců Pracovníci splňují kvalifikační předpoklady podle zákona a jsou trestně bezúhonní. Toto dokládají při nástupu na pracovní pozici odpovídajícími dokumenty. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 7 www.nadlani.netP18: Organizační řád
7b Pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců Pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků má organizace NA DLANI zpracována v Pracovním řádu a v Pravidlech pro přijímání a zaškolování nových pracovníků Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 7 www.nadlani.netP17: Pravidla pro přijímání a zaškolování pracovníků
7c Pravidla pro činnost dobrovolníků a stážistů Na základě akreditace v oblasti dobrovolnické služby od Ministerstva vnitra ČR (č. j. MV-992-8/OP-2014) využívá organizace NA DLANI zejména na pomocné práce při seminářích nebo volnočasových aktivitách, případně při doučování dětí akreditované dobrovolníky. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 7 www.nadlani.net
8a Hodnocení zaměstnanců Hodnocení pracovníků se provádí jedenkrát ročně formou ústního rozhovoru pracovníka s nadřízeným. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 8 www.nadlani.netP21: Zásady hodnocení zaměstnanců
8b Individuální plány dalšího vzdělávání zaměstnanců Pracovníci organizace NA DLANI se pravidelně vzdělávají. Vzdělávání je zpracováno v individuálním plánu vzdělávání každého pracovníka, který je jedenkrát ročně vyhodnocen a průběžně aktualizován. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 8 www.nadlani.netP19: Plán vzdělávání pracovníků – vzor
8c Systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců Finanční a morální oceňování pracovníků se řídí Směrnicí pro odměňování pracovníků organizace NA DLANI. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 8 www.nadlani.netP20: Směrnice pro odměňování pracovníků
8d Podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka Pracovníci organizace mají zajištěnou podporu zkušeného nezávislého kvalifikovaného pracovníka – supervizora k týmové i individuální supervizi. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 8 www.nadlani.net
9a Pracovní postupy a metodiky pro pověřené osoby Pracovní postupy a metodiky jsou zpracovány pro všechny činnosti, které pracovníci na základě pověření vykonávají a obsahují všechny fáze práce s cílovými skupinami. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 9 www.nadlani.netP33: Metodické listy

P34: Pravidla pro organizování víkendových pobytů pro pěstouny

9b Pravidla pro realizaci, průběh a vyhodnocování příprav Organizace NA DLANI, o.p.s. nemá pověření pro realizace příprav, průběhu a vyhodnocování příprav. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 9 www.nadlani.net
9c Klíčový pracovník rodiny Osoba sociálního pracovníka pro práci s dítětem, s pečující osobou v evidenci vystupuje v roli klíčového pracovníka klienta. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 9 www.nadlani.netP13: Metodika doprovázení
10a Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení Dohod o výkonu pěstounské péče Organizace NA DLANI, o.p.s., má písemně stanovená pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení Dohod o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími, které se svěřenými dětmi příbuzenský vztah, i s osobami pečujícími, které se svěřenými dětmi žádný příbuzenský vztah nemají. Organizace NA DLANI uzavírá Dohodu o výkonu pěstounské péče i s osobami v evidenci, tedy osobami, které vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu. Probíhá spolupráce s příslušným orgánem sociálně – právní ochrany dětí. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 10 www.nadlani.net.P13: Metodika doprovázení (kapitola 4-Dohoda o výkonu pěstounské péče)

P22: Dohoda o výkonu pěstounské péče – vzor

P24: Informace k dohodám o výkonu pěstounské péče a správním rozhodnutím upravujícím práva a povinnosti podle §47 a odst. 2, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění (MPSV ČR, ze dne 15. 5. 2013)

10b Pravidla pro způsob hodnocení a naplňování cílů Dochází ke sledování a hodnocení naplňování cílů uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 10 www.nadlani.netP13:Metodika doprovázení (kapitola 5 – Sledování naplňování Dohody o výkonu pěstounské péče)
10c Plánování průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči Organizace NA DLANI, o.p.s., plánuje s rodinou průběh pobytu dítěte v pěstounské péči a spolupracuje s pracovištěm orgánu sociálně – právní ochrany dětí. Přitom se vychází z vyhodnocování individuálního plánu ochrany dítěte vypracovaného příslušným orgánem sociálně – právní ochrany. Klíčový pracovník se s osobami pečujícími a svěřeným dítětem (pokud to je možné s ohledem na jeho věk a rozumové schopnosti) podílí na tvorbě Plánu pobytu dítěte v pěstounské péči. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 10 www.nadlani.netP13: Metodika doprovázení (kapitola 4.2 – Plán průběhu pobytu dítěte)

P23: Plán pobytu – vzor

10d Vzdělávací plán na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče Klíčový pracovník s každou osobou pečující/osobou v evidenci připravuje vzdělávací plán na dané období. Společně mapují oblasti, ve kterých se potřeba vzdělávat objeví. Společně s osobami pečujícími/osobami v evidenci vyhledává okruh takových témat, která přispějí ke zvýšení kompetencí a tím ke zvýšení kvality výkonu náhradní rodinné péče. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 10 www.nadlani.netP13: Metodika doprovázení (kapitola 11.4 – Plánování vzdělávání, příloha č.2 – Tabulka – přehled povinného vzdělávání osob pečujících/osob v evidenci)
11a Předávání informací Organizace NA DLANI, o.p.s., je prostředníkem předávání informací. Informuje orgán sociálně – právní ochrany o naplňování dohody o výkonu pěstounské péče, o realizaci opatření vyplývajících z Individuálního plánu ochrany dítěte a z Plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči. Zároveň je v kontaktu s osobami pečujícími (osobami v evidenci) a svěřeným dítětem a také tyto osoby pravidelně o výstupech vyplývajících z těchto dokumentů informuje. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č.11 www.nadlani.netP13: Metodika doprovázení (kapitola 4.2 – Plán průběhu pobytu dítěte, kapitola 11 – Spolupráce s institucemi a organizacemi)

P25: Pravidla pro předávání informací

11b Pravidla pro předávání případů dětí a rodin mezi zaměstnanci Organizace NA DLANI, o.p.s., má stanovena pravidla upravující situace, kdy dochází k předávání jednotlivých případů dětí a rodin jinému pracovníkovi organizace. Plynulý chod výkonu sociálně – právní ochrany je zabezpečen zastupitelností pracovníků. Je zajištěna návaznost Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 11 www.nadlani.netP13: Metodika doprovázení (kapitola 3.3 – zastupitelnost klíčových pracovníků)

P25: Pravidla pro předávání informací

11c Postup pro získávání a předávání informací o průběhu výkonu Organizace NA DLANI, o.p.s., má stanovena pravidla pro oblast informování. Každý nový pracovník je s těmito pravidly seznámen. Jednotný postup poskytování a předávání informací umožňuje plynulý výkon sociálně – právní ochrany. Je dodržována povinnost mlčenlivosti. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 11 www.nadlani.netP25: Pravidla pro předávání informací
12a Pravidla pro situace významných změn Pracovníci organizace NA DLANI, o.p.s. se ve své praxi běžně setkávají s dětmi a rodinami, v jejichž životech se děje mnoho významných změn, na něž svou činností a podporou reagují. Postupy při konkrétních situacích, užívaných ve prospěch osob z cílové skupiny, jsou popsány v Metodice doprovázení. V oblasti pěstounské péče jsou postupy a pravidla tvořena na podporu a v zájmu všech aktérů. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 12 www.nadlani.netP12: Metodika zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou

P13: Metodika doprovázení

(kapitola 12 –Změna v životě rodiny)

13a Dokumentace o výkonu sociálně –právní ochrany Organizace NA DLANI vede o osobách, se kterými pracuje, spisovou dokumentaci. Ve standardu je specifikováno, co je součástí spisové dokumentace. Při shromažďování a zpracovávání osobních údajů klientů, jsou pracovníci SPO vázáni dodržováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Dále je ve standardu ukotveno nakládání se spisovou dokumentací (uložení, založení, uzavření, zapůjčení, nahlížení a pořizování kopií ze spisové dokumentace, archivace, skartace). Dále se tento standard řídí zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 13 www.nadlani.netP13: Metodika doprovázení (kapitola 6 – Dokumentace)

P29: Záznamový list – vzor

P3O: Karta klienta – vzor

14a Pravidla pro podávání, vyřizování, evidenci stížností a informace o možnosti podat stížnost Cílová skupina může žádat o vysvětlení postupů pracovníků NA DLANI, o.p.s., způsob pro podávání, vyřizování a evidenci, stížností je součástí tohoto standardu. S těmito pravidly jsou zaměstnanci obeznámeni a postupují podle nich. Písemně zpracovaný zveřejněný Standard č. 14 www.nadlani.net
15a Rizikové, havarijní a nouzové situace Kritérium je naplňováno. Pracovníci organizace NA DLANI, o.p.s., jsou seznámeni s postupy při výskytu rizikových, havarijních a nouzových situací, jsou školeni v oblasti BOZP a PO. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 15 www.nadlani.netP26: Postup pracovníků organizace v rizikových havarijních a nouzových situacích

P27: Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

16a Systém pravidelné revize naplňování standardů Organizace NA DLANI, o.p.s., má nastaven fungující systém revizí standardů, do tohoto procesu jsou zapojeni všichni pracovníci v přímé práci s klienty z oblasti SPO. Pravidelná revize obsáhne vždy skutečnou praxi v organizaci. Výstupy z těchto revizí slouží jako podklady pro uskutečňování změn a úprav, které se uplatňují. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 16 www.nadlani.net
16b Pravidla pro zjišťování zpětné vazby Organizace NA DLANI, o.p.s., se svými službami snaží reagovat na potřeby klientů. Proto je pro ni přínosem zpětná vazba nejen od nich, ale i od pracovníků organizace, od dalších spolupracujících subjektů. Zpětná vazba od všech výše zmíněných je důležitým zdrojem informací pro hodnocení kvality poskytovaných služeb a pro jejich další rozvoj. Pracovníci tuto zpětnou vazbu získávají průběžně. Písemně zpracovaný a zveřejněný Standard č. 16 www.nadlani.netEvaluační dotazníky, analýza dokumentů (zprávy od klientů, evidence stížností, podnětů a připomínek)
 

V případě dotazů se můžete obrátit na PhDr. Ing. Mgr. Leonu Hozovou,
PhD. MBA, tel.: 603 519 766, e-mail: leona.hozova@nadlani.net