Poradenství

Poradenské služby jsou určeny jednotlivcům, partnerským párům a rodinám. Poradenská sezení se zaměřují na hledání východisek z nepříznivých situací, přičemž je do tohoto procesu zapojena rodina klienta a odborníci na daný problém klientů.

Výchova dítěte v náhradní rodině s sebou přináší chvíle plné úsměvů a radostí, ale i nesnází a starostí. Pěstouni mohou při péči o výchově o svěřené děti narazit na mnoho specifických situací a problémů, jejichž řešení vyžaduje pomoc a asistenci odborníků. Z tohoto důvodu je rodinám poskytováno poradenství z oblasti sociální, psychoterapeutické, psychologické, speciálně pedagogické, výchovné, právní, apod.

Poradenství může mít obraz mnoha forem:

 • Individuální
 • Skupinovou
 • Rodinnou

Klienti mohou v rámci poradenství také využít krizovou telefonickou nonstop linku, která je bezplatná. Na nonstop lince se střídají odborní pracovníci, kteří jsou připraveni poskytnout klientům okamžitou radu v aktuální nepříznivé situaci.

 • NONSTOP LINKA – tel. 800 888 942.

Speciálně pedagogické poradenství

 • Zabezpečování komplexní speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství.
 • Zjišťování připravenosti dětí se zdravotním postižením na povinnou školní docházku
  a vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením.
 • Edukační a reedukační činnost, sledování účinnosti těchto opatření.
 • Individuální grafomotorická cvičení.
 • Posuzování vhodnosti k zařazení dětí a žáků do škol pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Doporučení k odkladu povinné školní docházky.
 • Poskytování konzultační a poradenské podpory pro rodiče a pedagogy v oblasti vzdělávání žáků.
 • Poskytování výchovného poradenství.
 • Poskytování poradenství v oblasti profesní orientace u osob se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Pomoc při integraci do mateřských a základních škol běžného typu.
 • Zajištění multidisciplinarity, zprostředkování pomoci dalším odborníkem.
 • Poskytování odborného poradenství a posuzování dětí s poruchami chování.

Psychologické poradenství a psychoterapie

 • Individuální terapie pro osoby prožívající životní situace, které se odráží na jejich běžném fungování v rodině a širší společnosti. Příklady takových životních situací mohou být: ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, nečekaná těžká onemocnění apod.
 • Individuální terapie pro osoby, které si prošly traumatickými zážitky, jež negativně ovlivnily nebo dosud ovlivňují chod jejich života a vztahů. Příklady takových situací mohou být:znásilnění nebo jiné sexuální či fyzické zneužívání, zážitky spojené se strachem o ztrátu života nebo vážného poškození zdraví apod.
 • Individuální terapie jako součást léčby pro osoby, které jsou v ambulantní psychiatrické péči nebo byly psychiatrem doporučeny ke konzultaci s psychologem.
 • Individuální terapie pro osoby zažívající problémy s užíváním návykových látek nebo pro osoby, které ukončily ústavní léčbu pro užívání návykových látek.
 • Párová terapie pro partnery, kteří zažívají problémy ve vzájemném soužití a chtějí je překonávat. Příklady takových situací mohou být: vzájemná nevraživost a podrážděnost vyplývající v časté hádky, vzájemné partnerské odcizení, partnerská nevěra apod.
 • Rodinná terapie pro rodiny, které zažívají problémy s chováním a výchovou dětí. Příklady takových situací jsou:rodina zažívající kázeňské problémy dětí ve škole nebo doma, rodina zažívající užívání návykových látek u dětí, rodina zažívající náhlé změny chování nebo emočních projevů u dětí apod.

Je potřeba zdůraznit, že psychologické poradenské služby a psychoterapie jsou vázány mlčenlivostí psychologa/terapeuta a veškeré informace o klientech jsou uchovávány v důvěrnosti.

Uzavřené psychoterapeutické skupiny pro děti a mladé dospělé

Organizace NA DLANI pořádá uzavřené psychoterapeutické skupiny pro děti a mladé dospělé z náhradní péče a ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Do skupin mohou být zařazeny děti:

 • z pěstounské péče (NRP)
 • biologické děti z náhradních rodin a děti z osvojených rodin, popř. i děti ze sociálně slabých rodin (děti ze sociálně aktivizačních služeb –  SAS).

Jednotlivé skupiny jsou rozděleny dětmi stejného věku a s obdobnými problémy. Skupina se setkává v terapeutické místnosti v rozmezí cca 6 – 8 týdnů po dobu tří dnů. Jedná se o dlouhodobou práci se skupinou, která je uzavřená.

Psychoterapeutické skupiny pro dospělé

Organizace NA DLANI pořádá uzavřené psychoterapeutické skupiny pro dospělé.  Jednotlivé skupiny jsou rozděleny dospělými s obdobnými problémy:

 • ženy pěstounky s dětmi pubertálního věku, nepříbuzenští pěstouni, příbuzenští pěstouni apod.

Skupina se setkává individuálně v jednodenních setkáních. Jedná se o dlouhodobou práci se skupinou, která je otevřená.

Supervize pro náhradní rodiče

Nabízíme supervizní setkání pro pěstouny (zejména pro přechodnou pěstounskou péči a pro nepříbuzenskou pěstounskou péči), a to jak individuálního charakteru, tak i skupinového charakteru, které se pravidelně organizuje v pobočkách organizace NA DLANI nebo v případě individuálních konzultací v bydlišti náhradních rodičů. Tyto supervize vede zkušený supervizor, který má absolvován dlouhodobý komplexní výcvik v supervizi a který se zabývá oblastí sociálně-právní ochrany dětí, zejména v oblasti náhradního rodičovství.