Asistované kontakty 

V případě zájmu o asistovaný kontakt prosím kontaktujte ředitelku organizace PhDr. Ing. Mgr. Leonu Hozovou, PhD. MBA na čísle 603 519 766 či email leona.hozova@nadlani.net

Asistovaný kontakt je kontakt určen dětem a rodičům (případně dalším blízkým osobám), kteří spolu nežijí a mají zájem se vídat, ale z různých důvodů potřebují asistenci třetí osoby. Důvodem můžou být zpřetrhané či narušené vazby rodiče s dítětem vlivem rozvodu, rozchodu, dlouhodobé odloučení, spory mezi rodiči, umístění dítěte do pěstounské péče či do péče jiné osoby. Cílem asistovaného kontaktu je vytvoření bezpečného prostředí, zajištění bezproblémového průběhu kontaktu s cílem podpořit plnohodnotný psycho-sociální rozvoj dítěte a budování identity dítěte bez negativních psychických a sociálních důsledků. Asistovaný kontakt je vždy realizován s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Asistovaný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Organizace NA DLANI, o.p.s. nabízí možnost asistovaných kontaktů pro děti z náhradní rodinné péče za přítomnosti sociálního pracovníka. Takovýto kontakt dítěti pomůže navázat přetrhané vazby či rozvíjet vzájemné vztahy dítěte s biologickou rodinou. Pro zdravý vývoj dítěte je velmi důležité znát prostředí, ze kterého pochází a mít povědomí o svých biologických rodičích. V rámci realizace asistovaných kontaktů spolupracujeme s OSPOD i s dalšími neziskovými organizacemi.

Asistovaný kontakt dítěte s rodinou v předrozvodové, rozvodové/rozchodové či porozvodové době

Naše organizace nabízí asistovaný kontakt i v případě rozpadu rodiny. Situace v rámci rozvodů či rozchodů je pro děti zátěžová, často dochází k odloučení dětí od jednoho z rodičů či k narušení vztahů mezi dítětem a rodiči. Rodiče jsou často strženi negativními emocemi či vzájemnými konflikty a potřeby dítěte ustupují do pozadí. Dítě pociťuje strach, zlost či pocit vinny, konfliktu mezi rodiči nerozumí, často dochází k negativním důsledkům, jako je šikana. Přítomnost další osoby při vzájemném setkání mnohdy vede k uvolněné atmosféře, většímu pocitu jistoty a bezpečí a také k nekonfliktní komunikaci mezi všemi účastníky.

Postup při realizaci asistovaného kontaktu

 1. zaznamenání zakázky
 2. příprava účastníků na kontakt
 3. zajištění kontaktu dítěte s vlastní rodinou (jinými důležitými osobami)
 4. zhodnocení kontaktu

Zaznamenání zakázky

Příprava účastníků na kontakt je v kompetencích pracovníka, který se kontaktu bude účastnit. Pracovník kontaktuje osoby, které mají dítě v péči, osoby, které se s dítětem chtějí setkat. V případě, že je kontakt soudně daný, potvrdí si pracovník účast obou rodičů na kontaktu, popřípadě předá potřebné informace. Je nutné dobře zmapovat vztahy mezi osobami, které jsou součástí kontaktu. V případě, že jde o obnovení kontaktů, kdy není jisté, jak bude dítě na další osobu reagovat, je zapotřebí dítě předem na kontakt připravit.

Realizace kontaktu probíhá v prostorách organizace, na předem stanovených místech či v přirozeném prostředí dítěte. Může se jednat o dětskou hernu, hřiště

Po ukončení kontaktu pracovník zhodnotí jeho průběh, interakci mezi dítětem a další osobou, atmosféru

Zásady služby:

 • zájem a prospěch dítěte jsou na prvním místě
 • bezpečí
 • motivovanost uživatelů
 • dodržování sjednaných pravidel
 • spolupráce s OSPOD
 • neutrální přístup pracovníka
 • individuální přístup
 • dobrovolnost
 • zaměření se na silné stránky

Asistované kontakty jsou jednou z aktivit projektu Centrum Rozárka.