Doprovázení

Dohoda o výkonu pěstounské péče

 • Organizace NA DLANI uzavírá Dohodu o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími, které mají se svěřenými dětmi příbuzenský vztah, i s osobami pečujícími, které se svěřenými dětmi žádný příbuzenský vztah nemají.
 • NA DLANI uzavírá Dohodu o výkonu pěstounské péče i s osobami v evidenci, tedy osobami, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
 • NA DLANI uzavírá Dohodu o výkonu pěstounské péče s náhradní rodinou, která o uzavření vzájemné spolupráce projeví sama zájem. K uzavření dohody je potřeba předchozího souhlasu příslušného OSPOD. Dohoda o výkonu pěstounské péče musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci, se zájmy a individuálními potřebami dítěte a s potřebami osoby pečující (viz § 47b odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb.). Vychází se vždy z Individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) zpracovaného příslušným pracovištěm orgánu sociálně-právní ochrany. Po sepsání návrhu dohody klíčový pracovník srozumitelným způsobem (formou rozhovoru) seznámí pečující osoby s obsahem a účelem dohody, pokud se práva na seznámení výslovně samy nevzdají například tím, že jim postačí předložení písemné verze návrhu dohody. Klíčový pracovník se ujistí, že osoby pečující či osoby v evidenci obsahu dohody rozumí.
 • Organizace NA DLANI má aktuální kapacitu pro uzavření Dohody o výkonu
  pěstounské péče.

Asistence klíčového pracovníka

Klíčový pracovník je sociální pracovník organizace NA DLANI. Klíčový pracovník dojednává se zájemcem podobu spolupráce, uzavírá s ním Dohodu o výkonu pěstounské péče. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který je jí přidělen v průběhu procesu jednání se zájemcem o sepsání Dohody o výkonu pěstounské péče.

Klíčový pracovník je s rodinou v dlouhodobém, intenzivním kontaktu, vstupuje do přirozeného prostředí rodiny, a to minimálně 1x za dva měsíce. Dodržuje diskrétnost a mlčenlivost. Klíčový pracovník hájí zájmy svěřených dětí. Poskytuje rodině požadované služby, nebo zajišťuje jejich poskytování externími pracovníky, případně jiným subjektem. Pravidelně s rodinou reflektuje spolupráci a ověřuje spokojenost rodiny s poskytováním služby. Koordinuje služby, které jsou rodině poskytovány a úzce spolupracuje se sociálním pracovníkem OSPOD, který poskytuje sociálně-právní ochranu svěřenému dítěti.

Cílem je podpora celé rodiny. Pracovník podporuje nejenom pěstouny a jim svěřené děti, ale i vlastní děti a partnery pěstounů. Je důležité, aby byla poskytnuta pomoc při komunikaci s dalšími subjekty, jako OSPOD, škola, pedagogicko – psychologické poradny, atd.

Kontakt s pěstounskou rodinou

Kontakty s rodinou jsou především postaveny na pravidelných návštěvách klíčového pracovníka v domácnosti pěstounské rodiny, kde se setkává s pěstouny i s dětmi, naslouchá jejich starostem i radostem, konzultuje složitější situace, sdílí, hraje si či pracuje s dětmi i dospělými a zprostředkovává nejrůznější služby.

 • Etický kodex pracovníka organizace NA DLANI o.p.s.
 • Povinnost mlčenlivosti pracovníka organizace NA DLANI o.p.s.

Klíčový pracovník a jeho předpoklady:

 • Respekt k rodině
 • Pokora
 • Profesionalita
 • Spolehlivost
 • Srozumitelnost
 • Znalost rodiny

Klíčový pracovník:

 • Naplňuje dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Podílí se na doprovázení klientů.
 • Podílí se na poradenských technikách.
 • Sleduje potřeby klientů a vede individuální záznamy.
 • Účastní se pracovních seminářů, porad a workshopů.
 • Podílí se na besedách a osvětě, na prezentační a informační činnosti.
 • Účastní se na akcích pořádaných organizací NA DLANI a podílí se na jejich organizaci.
 • Na přímou práci s klienty je pracovník vždy řádně připraven, dle osnov organizace NA DLANI a pokynů nadřízených.

Respitní (odlehčovací) péče

Organizace NA DLANI nabízí svým klientům možnost využití respitní péče.

Jedná se o odlehčovací službu, kdy péči o dítě zajišťuje někdo jiný a osoba pečující má tak dostatek času si odpočinout, načerpat nové síly a využít volný čas pro sebe a své potřeby.

Čerpání finančního příspěvku se vztahuje například na příměstské tábory, pobytové tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy, adaptační nebo ozdravné pobyty. Lze ji také využít formou individuálního hlídání dítěte, a to buď prostřednictvím osoby blízké či komunitního nebo mateřského centra.

K proplacení předem stanovené výše příspěvku za respitní péči je třeba doložit potvrzení o účasti dítěte na dané akci a doklad o úhradě pořádající organizaci.

Podpora vztahu svěřeného dítěte s biologickou rodinou

Osoby pečující a osoby v evidenci mají svá práva, ale mají také povinnosti. Jednou  z jejich povinností je udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými.

Organizace NA DLANI je nápomocna při realizaci kontaktu svěřených dětí s osobami jim blízkými. Na základě našich zkušeností víme, že je pro dítě kontakt z hlediska poznávání a upevňování vlastní minulosti velice důležitý. Zachování kontaktu s rodinou usnadňuje dítěti vytváření vědomí vlastní identity. Na druhou stranu setkání dítěte s biologickou rodinou může být pro něj traumatizující. Důležité proto je, aby se dítě při kontaktu se svými rodiči cítilo bezpečně a uvolněně. Nelze dítě ke kontaktu nutit.

Osoby pečující a osoby v evidenci mají v této oblasti možnost využít poradenství a při setkáních dítěte s biologickými rodiči i odborné asistence ze strany organizace (asistovaný kontakt). Setkání dětí s rodiči tak probíhá v prostorách organizace či spolupracujících organizací a za přítomnosti odborného pracovníka nejčastěji přímo klíčového pracovníka rodiny, který již zná situaci celé rodiny a dokáže být o to více empatický a podporující.

Asistovaný kontakt

U asistovaného kontaktu je přítomné dítě, osoba, která má zájem o kontakt s dítětem, klíčový pracovník, případně psycholog a také osoba pečující či osoba v evidenci. Přítomnost osoby pečující nebo osoby v evidenci však není nutná, záleží na potřebách a přáních daných osob a dítěte. Sjednávání jednotlivých osobních setkání probíhá prostřednictvím opět klíčového pracovníka.