Ochrana osobních údajů a GDPR

 Organizace NA DLANI, o.p.s., se sídlem Tř. T. Bati 3244, 760 01 Zlín, IČ: 02443813, DIČ: CZ02443813 – neplátce, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 678, e-mailový kontakt: info@nadlani.net (dále jen „Správce”), která organizuje vzdělávací semináře, workshopy a odbornostní setkání (dále dle poskytovaných obecně prospěšných služeb zapsaných v rejstříku o.p.s.), pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“, a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. 

Subjekt údajů (dále jen Subjekt) uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů odesláním/předáním přihlášky či oslovením naší společnosti a našich zaměstnanců prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, dále pak Subjekt potvrzuje svůj souhlas při přihlašování svěřené osoby ke konkrétní akci týkajícího se zpracování osobních údajů a GDPR, čímž dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které poskytne v budoucnu. 

Subjekt odesláním/předáním přihlášky či oslovením naší společnosti a našich zaměstnanců prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, dále pak souhlasem při přihlašování ke konkrétní akci týkajícího se zpracování osobních údajů a GDPR prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 

1. V případě osobních údajů, které budou zpracovány při oslovení naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, Subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně: 

1.1 Osobní údaje, které budou zpracovány, pokud budou poskytnuty: 

jméno a příjmení Subjektu; kontaktní e-mailová adresa Subjektu; telefonní kontakt Subjektu 

1.2 Účelem zpracování osobních údajů je: 

Možnost zpětně Subjekt kontaktovat a poskytnout mu relevantní informace, dále zasílání obchodních nabídek Správce, zejména jde o informace o konání nejbližší pobytové nebo jiné akce Správce, informace o připravovaných a realizovaných akcích. 

1.3 Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám: 

1) Web4U, s.r.o., IČ: 26058774, DIČ: CZ26058774, Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec – pouze e-mailová adresa 

2. V případě osobních údajů, které budou zpracovány při osobním předáním přihlášky, zasláním přihlášky v listinné podobě, zasláním přihlášky přes online formulář či oslovení naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, Subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně: 

2.1 Osobní údaje, které budou zpracovány, pokud budou poskytnuty: 

jméno a příjmení Subjektu; datum narození Subjektu; místo narození Subjektu; adresa (ulice, město, PSČ) Subjektu; telefonický kontakt Subjektu; kontaktní e-mailová adresa Subjektu; název zaměstnavatele Subjektu; pracovní pozice u zaměstnavatele Subjektu; případně další informace uvedené v kolonce Poznámka v přihlášce; fotografie z akcí. 

2.2 Účelem zpracování osobních údajů je: 

Tyto osobní údaje jsou nutné pro administrativu, organizační zajištění akce a v souvislosti s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II). 

Nejenže jde o údaje nezbytné pro samotnou organizaci akce, ale v případě nutnosti je mohou po nás vyžadovat oprávněné instituce (např. řídící orgán, ubytovací zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění akce, a také shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje budou použity pro monitorování projektu a přípravu zpráv o realizaci projektu. Prezenční listina může být kontrolována pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. Dále budou údaje využity pro případné kontaktování Subjektu a předání informací o akci, zasílání obchodních nabídek Správce. Dále jde o informace o konání nejbližší akce Správce, informace o připravovaných a realizovaných akcích a zpracování sazby a tiskařských předloh vydávaných tištěných materiálů. 

2.3 Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám: 

Ostatní oprávněné instituce (např. řídící orgán, ubytovací zařízení apod.) 

1) Tomáš Ševčík, IČ: 88001121, DIČ: CZ8712054571, Pardubská 198, 763 12 Vizovice – webmaster, online přihláška 

2) Typoservis – Vladimír Šiška, IČ: 49153650, Masarykova 650, 769 01 Holešov – účelem je 

grafické zpracování a tisk letáků a brožur s fotografiemi z akcí 

3. Doba zpracování osobních údajů 

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním uvedených údajů se pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluje do 31. 12. 2033, tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu Operačního programu Zaměstnanost. Po uplynutí této doby budou údaje smazány a skartovány. 

4. Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich úprava 

Subjekt si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@nadlani.net. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky akci je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednané akce, bude vzhledem k nemožnosti akci realizovat postupováno dle platných Smluvních podmínek odstoupeno od smlouvy objednatelem. Úpravu jakýchkoliv poskytnutých údajů si může vyžádat výhradně přes e-mail info@nadlani.net. 

5. Návštěva a využití služeb webové stránky www.nadlani.net 

Při návštěvě webových stránek www.nadlani.net naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Subjektu udělil jeho poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které navštívil, internetové stránky, které u nás navštíví, a datum. 

5.1 Osobní údaje, které budou zpracovány: 

IP adresa; Soubory cookie; Datum přihlášení 

5.2 Účel zpracování osobních údajů: 

Web používá soubory cookie za účelem analýzy návštěvnosti a poskytování tlačítek pro přihlášení přes Google Inc. (dále jen „Google“) a Facebook Inc. (dále jen „Facebook“). Účelem využívání souborů cookie je optimalizace webových stránek pro jejich pohodlnější a praktičtější využívání uživateli, možnost poskytnutí přihlašovacích tlačítek, dále pak pro reklamní účely a průzkum trhu. Cookie jsou krátké textové informace ukládané v paměti webového prohlížeče Subjektu a jsou v principu neškodné. Je však možné je využít k identifikaci Subjektu, k přesnější analýze návštěvnosti, případně poskytovat tlačítka pro přihlášení. Při první návštěvě webu Subjekt dobrovolně souhlasí, že je s využitím souborů cookie srozuměn a že s ním souhlasí. Nastavením webového prohlížeče může používání cookie odmítnout, nicméně odmítnutí cookie může vést k omezení některých funkcí webu. 

Alternativně může Subjekt využít funkci anonymního okna v prohlížeči a nepoužívat tlačítka pro přihlášení přes Google a Facebook, soubory cookie se vymažou ihned po zavření okna. 

5.3 Osobní údaje může využít třetí strana následovně: 

Webové stránky Správce používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu používání daných webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o používání Subjektu internetových stránek Správce jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude jménem Správce využívat tyto informace pro vyhodnocení používání Subjektu webových stránek Správce pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa Subjektu poskytnutá prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie je možné zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení 

prohlížeče (viz výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o užívání webových stránek Správce (včetně IP adresy Subjektu) společností Google je možné zabránit také tak, že si uživatel stáhne a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin. 

6. Poučení Subjektu údajů 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je zájem Subjektu o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast svěřené osoby Subjektu na pobytové nebo jiné akci poskytované Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné; Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení; Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, 

mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím stranám; Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům a jejich úpravu, vymazání osobních údajů, o které si může požádat e-mailem, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

Ve Zlíně dne 21. 5. 2018