Všeobecné obchodní podmínky organizace NA DLANI, o.p.s.

1. Vymezení pojmů

1.1. AKCE = Aktivizačně vzdělávací pobyt – některý z nabízených aktivizačně vzdělávacích pobytů – www.nadlani.net nebo leták.

1.2. AKCE = Seminář – některý z nabízených jednodenních či vícedenních seminářů – www.nadlani.net nebo leták.

1.3. Závazná přihláška – přihláška odeslaná prostřednictvím poštovních služeb, elektronicky,  nebo osobně předána, která byla řádně a včas uhrazena.

1.4. Organizátor – NA DLANI, o.p.s., se sídlem Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, IČ: 02443813. Akce jsou pořádány v rámci hlavní (nepodnikatelské) činnosti organizátora.

1.5. Účastník – fyzická osoba, která se účastní nebo se má účastnit některé z akcí.

1.6. Objednatel – je osoba zasílající závaznou přihlášku organizátorovi, jejímž účelem je participace účastníka na některé z akcí. Objednatelem může být:

a) svéprávná fyzická osoba, která se chce stát účastníkem akce;

b) nezletilý, který se chce stát účastníkem akce v zastoupení zákonného zástupce;

c) zákonný zástupce zasílající závaznou přihlášku ve prospěch nezletilého;

d) osoba zasílající závaznou přihlášku organizátorovi ve prospěch nezletilého, nebo více nezletilých.

1.7. Nezletilý – je fyzická osoba mladší 18 let. Nezletilý nemá plnou svéprávnost. Není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného, jedná nezletilý prostřednictvím svého zákonného zástupce.

1.8. Zákonný zástupce – je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující nezletilého účastníka z důvodu jeho nesvéprávnosti na základě zákonného zastoupení nebo pečující osoba, která zastupuje svěřené dítě.

1.9. E-mail organizátora info@nadlani.net

1.10. Webové stránky organizátora www.nadlani.net

2. Předmět smluvního vztahu

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky organizátora (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřené mezi organizátorem a objednatelem.

3. Vznik smluvního vztahu

3.1. Smluvní vztah mezi objednatelem a organizátorem vzniká přijetím závazné přihlášky. Obsah závazné přihlášky je určen nabídkou na webových stránkách organizátora a VOP.

3.2. Přihlášení a rezervace akce

a) Přihlášení účastníka je možné elektronickou formou prostřednictvím webových stránek organizátora nebo osobním doručením závazné přihlášky.

b) Odesláním/osobním doručením přihlášky objednatel potvrzuje, že je seznámen s obsahem VOP a vyslovuje souhlas s jejich zněním v plném rozsahu.

c) Přijetím přihlášky se organizátor zavazuje dodat objednateli služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě dle sjednaných podmínek.

d) K platnému uzavření smlouvy dochází teprve okamžikem potvrzení rezervace objednatelem uhrazením zálohové platby, nejpozději však do 10 pracovních dnů od přijetí přihlášky organizátorem.

e) V případě, že rezervace není ve stanovené lhůtě objednatelem potvrzena doručením platby na účet organizátora, vyhrazuje si organizátor právo nabídnout rezervaci jinému zájemci.

4. Cena akce a platební podmínky

4.1. Veškeré úhrady se provádějí na následující bankovní účet:

Moneta Money bank – 228 005 625/0600

Majitelem účtu je organizace NA DLANI, o.p.s.

 4.2. Cena akce je uvedena na webových stránkách organizátora a je splatná v termínu uvedeném v detailech akce.

4.3. Objednatel je povinen, pokud není v závazné přihlášce uvedeno jinak, uhradit do 10 dnů od schválení přihlášky organizátorem zálohu v předem stanovené výši uvedené na webových stránkách organizátora. Doplatek je povinen uhradit dle charakteru akce:

a) Aktivizačně vzdělávací pobyt – nejpozději do 30 dnů před zahájením akce. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením akce je objednatel povinen uhradit 100% předem stanovené ceny do 10 dnů od schválení závazné přihlášky organizátorem

nebo do dne předcházejícího nástupu na pobyt. Při porušení této povinnosti má organizátor právo od smlouvy odstoupit.

b) Seminář – nejpozději do 14 dnů před zahájením akce. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 14 dnů před zahájením akce je objednatel povinen uhradit 100% předem stanovené ceny do 10 dnů od schválení závazné přihlášky organizátorem nebo do dne předcházejícího nástupu na seminář. Při porušení této povinnosti má organizátor právo od smlouvy odstoupit.

4.4. Poplatky za změny v rezervaci a odstoupení od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné ihned.

4.5. Ceny uvedené na webových stránkách organizátora a letácích jsou cenami smluvními. Ceny zahrnují především ubytování, stravování, eventuální atrakce, program během akce i další objednatelem poskytované služby (zejména volitelnou dopravu, pojištění apod.).

5. Práva a povinnosti objednatele

5.1. K základním právům objednatele patří zejména:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb;

b) právo požadovat před zahájením akce dodatečné informace, pokud nebyly obsaženy v  nabídce zveřejněné na webových stránkách organizátora, které jsou organizátorovi známy a které se předmětně dotýkají smluvně ujednaných a zaplacených služeb;

c) právo být seznámen s případnými změnami akce, rozsahu služeb a ceny;

d) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením akce odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v čl. 9 VOP;

e) právo na reklamaci vad v souladu s čl. 10 VOP;

f) právo na ochranu osobních dat, které jsou obsahem smlouvy, případně dalších dokumentů před nepovolanými osobami;

g) právo písemně organizátorovi v dostatečném předstihnu oznámit změnu v osobě účastníka akce namísto původního účastníka uvedeného v závazné objednávce.

 5.2. K základním povinnostem objednatele patří:

a) poskytnout organizátorovi součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v závazné objednávce a doložit potřebné dokumenty podle konkrétních požadavků organizátora;

b) dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu, pokud se objednatel nedostaví do stanoveného času odjezdu, je povinen si odvoz zajistit sám a na vlastní náklady bez možnosti jakékoliv finanční refundace;

c) zaplatit cenu sjednaných služeb v souladu s čl. 4 obchodních podmínek;

d) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních objednatelů, dodavatelů služeb nebo organizátora, a uhradit případnou škodu, kterou způsobil;

e) splnit podmínky stanovené organizátorem, zejména podmínku odpovídajícího zdravotního stavu účastníka, který neohrozí ostatní účastníky (stvrzených kupř. Prohlášením o bezinfekčnosti a Posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích);

f) dodržovat další podmínky stanovené organizátorem a řádem ubytovacího zařízení pro účastníky, především zákaz držení a užívání alkoholu, cigaret, omamných a psychotropních látek a jedů, zbraní, časopisů či jiných předmětů s erotickou tématikou;

g) v případě odstoupení od smlouvy tuto skutečnost písemně oznámit organizátorovi, např. formou e-mailu, a zaplatit odstupné dle čl. 9.

6. Práva a povinnosti organizátora:

6.1. Organizátor je povinen řádně a pravdivě informovat objednatele o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou mu známy, a které jsou pro objednatele důležité. Zejména je povinen informovat objednatele v přiměřené lhůtě (stanovené

v odst. 8.2. příp. v závazné přihlášce) o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, či jiné obdobné podmínky.

6.2. Organizátor není povinen poskytnout objednateli plnění nad rámec předem smluvně sjednaných a uhrazených služeb.

6.3. Organizátor přijímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika, atd.), které účastník svěřil do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník ponechal u sebe, nenese organizátor odpovědnost.

6.4. V případě, že bude u účastníka zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si organizátor právo nepřijmout účastníka k pobytu až do účinného odstranění pedikulózy.

7. Rozsah sjednaných služeb a jejich změny

7.1. Pro rozsah sjednaných služeb je závazný jejich rozpis uvedený na webových stránkách organizátora/letáku.

7.2. Změny sjednaných služeb před zahájením akce:

a) nastanou-li nezaviněné okolnosti, které organizátorovi brání poskytnout služby podle předem stanovených či sjednaných podmínek a vznikne tak nutnost z objektivních příčin před zahájením čerpání služeb změnit podmínky akce (změna programu, druhu dopravy, místo konání, atd.), je organizátor povinen dotčené změny oznámit objednateli bez zbytečného prodlení. Pokud navrhovaná změna akce vede i ke změně ceny služeb, je organizátor povinen i toto zohlednit;

b) objednatel má právo rozhodnout, zda od závazné přihlášky odstoupí, nebo s navrhovanou změnou souhlasí. Pokud objednatel ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu od závazné přihlášky neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí;

c) v případě jeho odstoupení se postupuje v souladu s ustanovením odst. 8.4;

d) dojde-li vlivem mimořádných událostí ke zpoždění, které nemůže organizátor ovlivnit, vyhrazuje si organizátor právo případné změny trasy, dopravní společnosti, druhu dopravy. Organizátor nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány. Tyto změny nemohou být ani důvodem k odstoupení od závazné přihlášky nebo reklamaci poskytnutých služeb.

7.3. Změny sjednaných služeb po zahájení akce:

a) jestliže po zahájení akce organizátor nemůže poskytnout služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, je povinen bez zbytečného odkladu operativně provést taková opatření, aby mohla akce pokračovat (náhradní program, služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám). Organizátor je v takovém případě povinen upravit cenu služeb v závislosti na uskutečněných změnách. Nároky budou řešeny individuálně;

b) nelze-li pokračování akce zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality, je organizátor povinen vrátit objednateli rozdíl v ceně;

c) pokud nelze pokračování akce zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality nebo objednatel toto náhradní řešení nepřijme, je organizátor povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli rozdíl v ceně a to včetně poskytnutí dopravy zpět na místo odjezdu.

8. Odstoupení od smlouvy organizátorem

8.1. Organizátor je oprávněn zrušit akci a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky akce.

8.2. Organizátor je oprávněn zrušit akci, jestliže před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu účastníků, který je stanoven na webových stránkách organizátora. Zrušení akce je organizátor povinen oznámit objednateli nejpozději ve lhůtě 5 dní před zahájením akce, a je povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli vše, co od něj obdržel na úhradu ceny akce.

8.3. Organizátor má dále právo zrušit akci nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat. Organizátor má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je organizátor povinen učinit veškerá opatření k dopravení účastníka zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

8.4. Odstoupí-li organizátor od smlouvy z důvodu zrušení akce, má objednatel právo požadovat, aby mu organizátor na základě nové závazné přihlášky poskytl jinou akci či služby nejméně v kvalitě odpovídající původní akci, může-li organizátor takovou akci či služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové závazné přihlášky, je organizátor povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli vše, co od něj obdržel na úhradu ceny akce či služeb.

8.5. Organizátor je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností objednatele či účastníka akce, plynoucích ze závazné přihlášky nebo VOP. V takovém případě objednatel pozbývá nároku i na poměrnou část ceny služeb, které nebyly čerpány, a je povinen nahradit organizátorovi náklady vzniklé v souvislosti s dopravou účastníka zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.

9. Odstoupení od smlouvy objednatelem

9.1. Objednatel je oprávněn kdykoli před zahájením akce od závazné přihlášky odstoupit.

9.2. Odstoupení musí být provedeno písemně doporučeným dopisem na adresu organizátora nebo elektronicky na e-mail organizátora, a musí být podepsáno osobou, která odeslala závaznou přihlášku.

9.3. Účinky odstoupení od závazné přihlášky nastávají dnem doručení oznámení organizátorovi.

9.4. Není-li důvodem odstoupení objednatele od smlouvy porušení povinností na straně organizátora, stanovených VOP a nabídkou zveřejněnou na webových stránkách organizátora, je objednatel povinen zaplatit organizátorovi odstupné dle následujícího článku.

9.5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je objednatel povinen uhradit odstupné (storno poplatek) spojený se zrušením akce. Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem nástupu na akci:

a) Akce (aktivizačně vzdělávací pobyt)

I. více než 30 dnů – 20 % z celkové ceny akce

II. 29–15 dnů – 50 % z celkové ceny akce

III. 14–7 dnů – 75 % z celkové ceny akce

IV. méně než 4 dny – 100 % z celkové ceny akce

b) Akce (seminář)

I. více než 14 dnů – 20 % z celkové ceny akce

II. 13–10 dnů – 50 % z celkové ceny akce

III. 9–7 dnů – 75 % z celkové ceny akce

IV. méně než 4 dny – 100 % z celkové ceny akce

9.6. Při zajištění náhradního účastníka v souladu s odst. 5.1 písm. g) neúčtuje organizátor žádný storno poplatek.

9.7. Nenastoupí-li účastník na akci bez předchozího odstoupení objednatele od uzavřené závazné přihlášky, je objednatel povinen uhradit 100 % předem stanovené celkové ceny.

9.8. Organizátor má právo započítat příslušnou výši storno poplatku oproti složené záloze, k čemuž dává objednatel výslovný souhlas.

9.9. Objednatel je povinen uhradit storno poplatek organizátorovi nejpozději do 14-ti dnů od zaslání oznámení o stornování nebo při nenastoupení na akci. V případě prodlení s úhradou stornovacích poplatků je objednatel povinen uhradit navíc smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a úrok z prodlení 0,1% denně ze stornovacího poplatku.

9.10. V případě náhlých vážných problémů (např. nemoc dítěte) a v případech, které neřeší VOP, je možno výši stornovacího poplatku řešit individuálně (na základě osobního jednání). Rozhodnutí o snížení stornovacích poplatků je zcela v kompetenci organizace NA DLANI, o.p.s. a nelze je jakýmkoliv způsobem vyžadovat.

10. Reklamace, odpovědnost za škody

10.1. Objednatel má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v závazné objednávce.

10.2. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká objednateli právo na reklamaci.

10.3. Právo z odpovědnosti za vady musí objednatel uplatnit u organizátora bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení akce, nebo v případě, že se akce neuskutečnila, ode dne, kdy měla být akce ukončena podle nabídky zveřejněné na webových stránkách organizátora, jinak právo zaniká.

10.4. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u hlavního vedoucího organizátora nebo jiného pověřeného zástupce tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Organizátor postupuje tak, že nabídne náhradní službu či jinou odpovídající kompenzaci.

10.5. Pokud se vadu nepodaří odstranit, sepíší hlavní zástupce organizátora, případně jiný pověřený zástupce organizátora s objednatelem reklamační protokol, který musí objednatel předložit při uplatnění reklamace.

10.6. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.

10.7. Předmětem reklamace jsou pouze zpoplatněné služby, jež jsou součástí závazné přihlášky.

10.8. Organizátor je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

10.9. Organizátor neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena účastníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním akce, případně neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

10.10. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou či poškozením zavazadla. Náhradu škody lze uplatňovat u dopravní společnosti nebo správy ubytovacího zařízení.

10.11. Organizátor nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných v závazné objednávce pořádané jinými subjekty, které si objednatel objedná na místě. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé objednateli, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. Pokud se vyskytnou případy způsobené třetí stranou (stavební činnost, hluk kolem ubytování, apod.), organizátor je od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace vůči objednateli zcela osvobozen.

11. Přepravní řád

11.1. Přeprava zavazadel

a) k přepravě jsou přijímána pouze taková zavazadla, která svým charakterem nepoškodí a nezašpiní zavazadla ostatních cestujících;

b) za poškození zavazadla během přepravy zodpovídá dopravce. Případné reklamace je třeba uplatňovat u dopravce, nikoli u organizátora;

c) za obsah přepravovaných zavazadel organizátor ani dopravce neručí.

11.2. Přeprava osob

a) cestující jsou povinni udržovat v dopravním prostředku pořádek;

b) cestující jsou povinni během jízdy dbát pokynů vedoucích organizátora a řidiče autobusu;

c) v autobusu není dovolena konzumace jídla (není-li vedoucím a řidičem autobusu výslovně povolena). Pro tento účel je na trase vždy, vyjma jízd na krátkou vzdálenost, vyčleněna speciální přestávka. V případě naléhavé potřeby cestujících (nevolnost, potřeba WC, atd.) autobus zastaví na hygienickou přestávku na nejbližším vhodném místě, které určí vedoucí tak, aby nebyla narušena bezpečnost cestujících a silničního provozu;

d) v případě nevhodného chování cestujících či poškozování autobusu má hlavní vedoucí právo požadovat po objednateli vyzvednutí účastníka na vlastní náklad ihned po příjezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb dle odst. 8.5;

e) v případě dopravy vlakem nebo jiným dopravním prostředkem se jednotlivá stanovení užijí ve vztahu k jednotlivým účastníkům akce obdobně.

12. Pojištění účastníka

12.1. Součástí ceny akce je pojištění účastníka v rámci ČR. V rámci akce v zahraničí se pojištění řeší individuálně, vždy dle informací organizátora.

12.2. Pojistné podmínky jsou k vyžádání u organizátora.

13. Pořizování fotografii, audio a video záznamů

13.1. Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografii, audio a video záznamů účastníka během akce a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webo­vých stránkách organizátora, sociálních sítích a v materiálech vydávaných organizátorem a s jejich použitím k propagačním účelům i na jiných webových stránkách a propagačních materiálech.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2019.

14.2. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v těchto VOP v souladu s obchodním zákoníkem.

14.3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí závazné přihlášky a jsou volně k dispozici na webových stránkách organizátora.

Ve Zlíně, dne 4. ledna 2021 Organizace NA DLANI, o.p.s.