Novela – nezprostředkovaní pěstouni a pojištění 

od 1.8.2022 nabývá účinnosti novela zákona o důchodovém a 
zdravotním pojištění týkající se pojištění 
nezprostředkovaných pěstounů – shrnujeme následující: 

* Pro pěstouny, kteří měli ke dni 31.12.2021 nárok z titulu 
pěstounské péče na odměnu pěstouna a od 1.1.2022 jsou bráni jako 
pěstouni nezprostředkovaní s nárokem na příspěvek při 
pěstounské péči z titulu péče o totéž dítě, platí, že se jim 
doba péče, resp. pobírání příspěvku při pěstounské péči, 
bude od 1.1.2022 počítat jako tzv. náhradní doba pojištění pro 
účely důchodů, a to až do skončení pěstounské péče (nároku 
na zmíněnou dávku). Potvrzení pro uplatnění nároku na důchod 
mohou pěstouni získat na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, od 
ledna 2023 již dojde k propojení údajů z ÚP na ČSSZ a údaje se 
budou sehrávat automaticky (potvrzení tedy nebude od příštího roku 
od ÚP potřeba žádat). 


* V případě zdravotního pojištění platí, že tyto osoby 
(pěstouni, kteří měli k 31.12.2021 nárok na odměnu pěstouna a 
nyní mají příspěvek při pěstounské péči) se mohou stát 
státními pojištěnci a plátcem ZP za ně bude stát, pokud by nebyli 
pojištěni z jiných titulů (zaměstnání, čerpání rodičovského 
příspěvku, důchodu apod.) – toto je třeba doložit příslušné 
zdravotní pojišťovně, potvrzení vydává Úřad práce ČR 
(placení pojistného státem tedy není automatické, je třeba toto ze 
strany pěstounů případně aktivně řešit). Pojistné na ZP nelze 
hradit zpětně, tedy lze toto uplatnit až od 1.8.2022 a opět jako u 
bodu výše je toto možné po celou dobu trvání nezprostředkované 
pěstounské péče ke konkrétnímu dítěti, ohledně kterého byl k 
31.12.2021 nárok na odměnu pěstouna. 

* Pro „nové“ pěstouny, tedy ty, kteří přijali dítě do 
pěstounské péče po 31.12.2021, a také pro osoby mající dítě ve 
svěřenectví (péči jiné osoby podle § 953 OZ), kteří pečují o 
dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo pokud 
nárok nevznikl z důvodu, že dítě je poživatelem sirotčího 
důchodu, který je vyšší než příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační bonus. Je tedy 
možné, aby stát byl plátcem ZP za tyto osoby pečující a osoby 
mající dítě ve svěřenectví po dobu max. 2 roky od prvního dne 
kal. měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala jako 
náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového 
pojištění. 

* Pro pěstouny (prarodiče), kteří neměli k 31. 12. 2021 nárok na 
odměnu pěstouna (nejednalo se o případ hodný zvláštního 
zřetele), kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na 
úhradu potřeb dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační 
bonus. Je tedy možné, aby stát byl plátcem zdravotního pojištění 
za tyto osoby pečující po dobu max. 2 roky od prvního dne 
kalendářního měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala 
jako náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového 
pojištění.